Augusti 2017 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i augusti till 20,2 miljarder kronor. Förra året var utfallet 15,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 4,6 miljarder kronor och beror i huvudsak på att debiterad kvarskatt är 3,0 miljarder kronor högre och att återbäringen är lägre (1,2 miljarder kronor). I juli och augusti 2017 redovisas slutskatten för 2016 för i huvudsak de skattskyldiga som deklarerat på papper. Återbäringen betalas ut under augusti och september, vilket redovisas under betalningsdifferenser, Skatteverket, utbetalningar från skattekonto.

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår för de första åtta månaderna till -62,5  miljarder kronor. Utfallet för samma period 2016 var -62,8 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 0,3 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror främst på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga.

Förskotten till kommuner och landsting uppgick januari–augusti till 470,4 miljarder kronor. Det är 22,4 miljarder kronor högre än under samma period 2016. Orsaken till de högre utfallet är främst att  lönesumman beräknas bli högre.

Nettot av grundbeslut om debiterad slutlig skatt (för 2016), att betala eller återfå, uppgår hittills i år (januari-augusti) 45,4 miljarder kronor. Kvarskatten är alltså totalt högre än vad de skattskyldiga ska få i återbäring. Det är 7,0 miljarder kronor mer än föregående år.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre än den preliminära, vilket medförde högre utbetalningar till kommuner och landsting. Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre än den preliminära. Skillnaden mellan åren är -2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

Debiterad källskatt att betala för 2017 uppgår för de första åtta månaderna till 453,3 miljarder kronor. Det är 21,1 miljarder kronor (4,9 procent) högre än samma period föregående år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev i augusti 15,8 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än i augusti 2016.

Utfallet för perioden januari–augusti uppgår till 119,8 miljarder kronor, vilket är 13,0 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Skillnaden beror främst på att utfallet under 2016 var ovanligt högt på grund av en engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Löneavgifterna har ökat med 16,8 miljarder under 2017

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i augusti 2,3 miljarder kronor (7,5 procent) högre  jämfört med samma period föregående år. Den allmänna löneavgiften ökade med 2,4 miljarder kronor.

Inkomsterna för de första  åtta månaderna blev 17,6 miljarder kronor (7,2 procent) högre. Det beror främst på att lönesumman blivit högre, men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

För 2017 har

  • efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent
  • sjukförsäkringsavgiften minskat från 4,85 till 4,35 procent
  • arbetsskadeavgiften minskat från 0,3 till 0,2 procent.
  • den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent.

Utfallen för de avgifter som fått minskad andel har därför minskat eller ökat måttligt de åtta första månaderna medan den allmänna löneavgiften ökat kraftigt med 16,8 miljarder kronor (15,7 procent). Ökningen beror även på att den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga debiterades den allmänna löneavgiften fram till och med juli 2016.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från stämpelskatt fortsätter att minska i augusti

Skatt på egendom blev i augusti 1,0 miljard kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än i augusti 2016 och beror på lägre inkomster från stämpelskatt.

För perioden januari–augusti har inkomsterna från stämpelskatt minskat med 0,3 miljarder kronor (3,8 procent) jämfört med samma period 2016.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 57,5 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor högre än i augusti 2016. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 47,0 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor (5,4 procent) högre än i augusti i fjol.

För perioden januari–augusti uppgår utfallet till 360,8 miljarder kronor. Det är 18,6 miljarder kronor (5,4 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, uppgick till 269,4 miljarder kronor för de första åtta månaderna. Det är 17,3 miljarder kronor (6,8 procent) högre än samma period 2016. Energiskatterna uppgår till 47,2 miljarder kronor för perioden januari−augusti. Utfallet för Fordonsskatt uppgår till 9,8 miljarder kronor. Både energiskatterna och fordonsskatterna är i ungefär samma nivå som motsvarande period föregående år.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Utbetalningar av skatteåterbäring i augusti

Betalningsdifferensen i augusti blev -44,4 miljarder kronor. Betalningsdifferensen i augusti 2016 var -32,9 miljarder kronor. Skillnaden är -11,5 miljarder kronor. Orsaken är dels högre debiteringar av skattekonto, dels högre utbetalningarna av återbäringar från skattekonto. I juli och augusti 2017 granskas och debiteras slutskatten för 2016 för i huvudsak de skattskyldiga som deklarerat på papper. Återbäringen betalas ut under augusti och september, vilket redovisas under posten utbetalningar från skattekonto. Utbetalningarna i augusti avser de återbäringar som redovisades i under fysiska och juridiska personers inkomstskatt i juli.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
9000 Löpande redovisade skatter 81 704 - 4 868 648 996 - 12 130
9100 Skatt på inkomst 37 812 2 865 64 712 - 11 022
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 20 181 4 596 - 62 478 344
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 770 - 529 119 812 - 12 978
9141 Kupongskatt 1 691 - 1 215 6 018 1 561
Övriga inkomsttitlar 169 13 1 360 50
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 32 3 356 - 3
9131 Ofördelbara inkomstskatter 4 4 19 6
9144 Lotteriskatt 134 6 984 48
9200 Socialavgifter och löneskatter 33 209 2 320 262 851 17 557
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 031 - 591 9 054 - 3 819
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 403 - 320 50 235 - 906
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 827 223 30 037 1 822
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 840 1 557 13 131 2 271
9253 Arbetsskadeavgift 295 - 121 2 494 - 793
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 787 273 29 106 1 845
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 762 2 391 123 564 16 792
9291 Särskild löneskatt 266 - 1 091 5 231 345
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 971 - 127 7 832 - 313
9341 Stämpelskatt 971 - 127 7 832 - 313
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 57 503 2 072 360 790 18 647
9411 Mervärdesskatt, netto 47 006 2 423 269 439 17 265
9424 Tobaksskatt 1 071 - 17 7 780 - 227
9425 Alkoholskatt 1 380 55 9 819 267
9428 Energiskatt 5 349 37 47 189 592
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 023 120
Övriga inkomsttitlar 2 697 - 426 22 251 539
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 39 - 310 2 770 - 1
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 - 13 0 - 47
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 29 - 5
9436 Skatt på avfall 122 - 4 157 - 80
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 12 3 96 0
9438 Kemikalieskatt 87 87 89 89
9452 Skatt på annonser och reklam 22 - 1 133 - 17
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 10 0
9455 Lotteriavgifter 2 0 21 2
9458 Lokalradioavgifter 0 0 75 - 23
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9461 Fordonsskatt 1 297 - 166 9 756 - 38
9462 Vägavgifter 87 - 13 673 53
9463 Trängselskatt 221 - 70 1 975 155
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 252 12 1 915 23
9471 Tullmedel 518 38 4 043 278
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 21 12 280 42
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 0 186 112
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 3 579 - 366 - 39 960 - 1 377
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 3 904 - 385 - 42 561 - 1 535
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 2 601 159
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 44 392 - 11 522 - 8 478 - 35 679
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 45 324 - 11 483 - 17 570 - 35 823
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 324 52 3 143 166
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 609 - 91 5 949 - 21
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 179 - 110 1 249 57
9811 Skattetillägg 153 - 104 1 078 60
9821 Förseningsavgifter 26 - 6 171 - 2