Augusti 2017 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Utfallet för Bidrag m.m. från EU blev 1 036 miljoner kronor i augusti. Det är 710 miljoner kronor högre än samma månad föregående år. De högre bidragen avser främst inbetalningar från EU:s jordbruksfonder avseende gårdsstöd.

Bidrag m.m. från EU uppgår för perioden januari–augusti till 9 226 miljoner kronor. Det är 490 miljoner kronor (5,6 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB 2017
6000 Bidrag m.m. från EU 1 036 710 9 226 490 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 1 032 706 7 408 - 156 8 515
6111 Gårdsstöd 804 637 6 524 315 6 431
6113 Övriga interventioner 8 - 1 82 0 130
6114 Exportbidrag 0 0
6115 Djurbidrag 0 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket - 4 - 11 - 59 - 23 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 224 81 861 - 447 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 9 - 45 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 - 22
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 9 - 23 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 0 531 237 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 - 47
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 0 531 284 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 578 256 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 578 256 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 5 4 156 112 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 5 4 156 112 22
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 544 85 186
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 544 85 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0
SB = statens budget