Augusti 2017 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 088 miljoner kronor i augusti, vilket är 13 miljoner kronor lägre än i augusti 2016. Inga inkomster av statens aktier har redovisats i augusti.

Inkomster av statens verksamhet uppgår för januari–augusti till 19 854 miljoner kronor. Det är 3 657 miljoner kronor (15,6 procent) lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror framför allt på att utdelningarna från statens aktier blivit lägre.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB 2017
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 088 - 13 19 854 - 3 657 27 764
2100 Rörelseöverskott 4 - 2 3 112 - 388 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 359 359 410
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 4 - 2 18 - 3 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 241 84 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 241 84 384
2300 Ränteinkomster 168 37 1 543 18 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 3 0 28 1 37
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 - 2 17 - 20 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 163 39 1 498 37 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 6 911 - 3 255 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 6 911 - 3 255 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 792 - 26 6 453 - 628 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 80 2 650 2 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 2
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 287 6 1 998 47 3 396
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 2 1 14 6 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 76 31 258 174 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 118 - 33 1 007 - 56 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 121 0 873 - 10 1 303
2537 Miljöskyddsavgift 1 - 10 39 - 41 150
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 - 2 0 - 3 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 268 10 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 70 - 2 202 - 84 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter - 18 - 24 377 - 11 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 21 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 3 4
2558 Avgifter för årlig revision 14 2 95 2 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 23 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 12 - 3 21
2562 CSN-avgifter 37 3 612 - 662 802
2600 Försäljningsinkomster 0 0 60 26 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 60 26 67
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0
2700 Böter m.m. 92 2 745 51 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 0 67 - 11 95
2712 Bötesmedel 74 11 534 28 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 - 1 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 6 - 9 101 23 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 4 0 44 13 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 33 - 23 788 436 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 33 - 23 788 436 820
SB = statens budget