Augusti 2017 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 84,8 miljarder kronor i augusti, vilket är 4,1 miljarder kronor lägre än i augusti 2016. I augusti betalas skatteåterbäring ut till bland annat de som deklarerat på papper. Utbetalningarna av skatteåterbäring är 5,1 miljarder kronor högre i år jämfört med förra året, vilket påverkar statens inkomster i augusti negativt.

De totala inkomsterna för januari–augusti uppgår till 686,3 miljarder kronor. Det är 14,9 miljarder kronor lägre än för samma period 2016. Det är bland annat utfallet för företagsskatter och inkomster av statens aktier som är lägre under perioden i år.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB 2017
1000 Statens skatteinkomster 1 023 715
1100 Direkta skatter på arbete 644 674
1111 Statlig inkomstskatt 61 099
1115 Kommunal inkomstskatt 706 130
1121 Allmän pensionsavgift 119 148
1131 Artistskatt 2
1141 Allmän pensionsavgift - 119 115
1144 Fastighetsavgift - 241
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 108 615
1154 Hus-avdrag - 13 664
1156 Övriga skattereduktioner - 17
1200 Indirekta skatter på arbete 559 224
1211 Sjukförsäkringsavgift 82 399
1212 Föräldraförsäkringsavgift 44 173
1213 Arbetsskadeavgift 5 097
1214 Ålderspensionsavgift 180 453
1215 Efterlevandepensionsavgift 19 878
1216 Arbetsmarknadsavgift 44 235
1217 Allmän löneavgift 163 948
1218 Ofördelade avgifter
1219 Nedsatta avgifter 1 699
1241 Sjukförsäkringsavgift 268
1242 Föräldraförsäkringsavgift 1 117
1243 Arbetsskadeavgift 129
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 205
1245 Efterlevandepensionsavgift 502
1246 Arbetsmarknadsavgift 0
1247 Allmän löneavgift 3 912
1249 Nedsatta avgifter 2 126
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 37 182
1271 Pensionskostnader, företag 35 458
1272 Pensionskostnader, staten 3 866
1273 Förvärvsinkomster 3 938
1274 Egenföretagare 1 362
1282 Arbetsgivaravgifter - 1 699
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 039
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 87
1291 Tjänstegruppliv 467
1300 Skatt på kapital 228 671
1311 Skatt på kapital 76 168
1312 Skattereduktion kapital - 15 187
1313 Expansionsmedelsskatt 9
1321 Skatt på företagsvinster 113 738
1331 Kupongskatt 5 142
1341 Avkastningsskatt hushåll
1342 Avkastningsskatt företag 3 450
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 274
1351 Fastighetsskatt hushåll 689
1352 Fastighetsskatt företag 14 428
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 13 901
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 304
1361 Stämpelskatt 12 755
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 542 573
1411 Mervärdesskatt 413 751
1421 Skatt på tobak 11 778
1422 Skatt på etylalkohol 4 096
1423 Skatt på vin 6 021
1424 Skatt på mellanklassprodukter 163
1425 Skatt på öl 4 132
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 6
1431 Skatt på elektrisk kraft 23 184
1432 Energiskatt bensin 11 875
1433 Energiskatt oljeprodukter 11 535
1434 Energiskatt övrigt 301
1441 Koldioxidskatt bensin 7 811
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 076
1443 Koldioxidskatt övrigt 770
1451 Svavelskatt 12
1453 Särskild skatt mot försurning 52
1454 Skatt på bekämpningsmedel 135
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 2 347
1456 Avfallsskatt 268
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 54
1458 Övriga skatter 126
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 332
1461 Kemikalieskatt 1 116
1471 Fordonsskatt 14 139
1472 Vägavgifter 851
1473 Trängselskatt 2 730
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 870
1481 Systembolaget AB:s överskott 206
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 900
1483 Skatt på spel 17
1484 Lotteriskatt 1 431
1485 Lotteriavgifter 31
1486 Skatt på annonser och reklam 198
1488 Lokalradioavgifter 143
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 104
1500 Skatt på import 6 544
1511 Tullmedel 6 510
1512 Sockeravgifter 34
1600 Restförda och övriga skatter 11 329
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 410
1612 Restförda skatter, företag - 2 911
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 188
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 775
1623 Anstånd 1 089
1624 Övriga skatter 1 610
1625 Skattetillägg 205
1626 Förseningsavgifter 39
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 238
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 510
1635 Skattetillägg 1 085
1636 Förseningsavgifter 392
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 514
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 2 461
1644 Batteriavgifter 4
1645 Kväveoxidavgifter 590
1647 Resolutionsavgifter 7 400
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 544
1711 EU-skatter - 6 544
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer - 968 068
1811 Kommunala inkomstskatter - 722 945
1812 Avgifter till AP-fonder - 245 123
1900 Periodiseringar 5 312
1911 Uppbördsförskjutningar 14 120
1921 Kommuner och landsting - 2 081
1922 Ålderpensionssystemet 434
1923 Företag och hushåll - 5 621
1924 Kyrkosamfund - 996
1925 EU 41
1931 Anstånd - 583
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 088 - 13 19 854 - 3 657 27 764
2100 Rörelseöverskott 4 - 2 3 112 - 388 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 359 359 410
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 4 - 2 18 - 3 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 241 84 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 241 84 384
2300 Ränteinkomster 168 37 1 543 18 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 3 0 28 1 37
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 - 2 17 - 20 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 163 39 1 498 37 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 6 911 - 3 255 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 6 911 - 3 255 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 792 - 26 6 453 - 628 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 80 2 650 2 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 2
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 287 6 1 998 47 3 396
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 2 1 14 6 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 76 31 258 174 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 118 - 33 1 007 - 56 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 121 0 873 - 10 1 303
2537 Miljöskyddsavgift 1 - 10 39 - 41 150
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 - 2 0 - 3 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 268 10 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 70 - 2 202 - 84 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter - 18 - 24 377 - 11 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 21 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 3 4
2558 Avgifter för årlig revision 14 2 95 2 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 23 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 12 - 3 21
2562 CSN-avgifter 37 3 612 - 662 802
2600 Försäljningsinkomster 0 0 60 26 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 60 26 67
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0
2700 Böter m.m. 92 2 745 51 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 0 67 - 11 95
2712 Bötesmedel 74 11 534 28 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 - 1 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 6 - 9 101 23 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 4 0 44 13 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 33 - 23 788 436 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 33 - 23 788 436 820
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 7 - 13 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 1 5 000
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 1 5 000
4000 Återbetalning av lån 74 - 14 550 - 1 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 1 0 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 60 - 13 388 - 33 529
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 60 - 13 388 - 33 529
4500 Återbetalning av övriga lån 14 - 1 162 32 162
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 49 19 1
4526 Återbetalning av övriga lån 14 - 1 113 12 161
5000 Kalkylmässiga inkomster 934 63 7 681 389 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 50 - 5 97
5121 Amortering på statskapital 0 0 50 - 5 97
5200 Statliga pensionsavgifter 934 63 7 631 395 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 934 63 7 631 395 11 197
6000 Bidrag m.m. från EU 1 036 710 9 226 490 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 1 032 706 7 408 - 156 8 515
6111 Gårdsstöd 804 637 6 524 315 6 431
6113 Övriga interventioner 8 - 1 82 0 130
6114 Exportbidrag 0 0
6115 Djurbidrag 0 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket - 4 - 11 - 59 - 23 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 224 81 861 - 447 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 9 - 45 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 - 22
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 9 - 23 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 0 531 237 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 - 47
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 0 531 284 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 578 256 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 578 256 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 5 4 156 112 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 5 4 156 112 22
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 544 85 186
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 544 85 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 100 002
7100 Tillkommande skatter 10 149
7112 Tullmedel 6 469
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 34
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 646
7200 Avräkningar - 110 151
7211 Intäkter som förs till fonder - 11 970
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 31 738
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 66 443
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 81 704 - 4 868 648 996 - 12 130
9100 Skatt på inkomst 37 812 2 865 64 712 - 11 022
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 20 181 4 596 - 62 478 344
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 770 - 529 119 812 - 12 978
9141 Kupongskatt 1 691 - 1 215 6 018 1 561
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 32 3 356 - 3
9131 Ofördelbara inkomstskatter 4 4 19 6
9144 Lotteriskatt 134 6 984 48
9200 Socialavgifter och löneskatter 33 209 2 320 262 851 17 557
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 031 - 591 9 054 - 3 819
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 403 - 320 50 235 - 906
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 827 223 30 037 1 822
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 840 1 557 13 131 2 271
9253 Arbetsskadeavgift 295 - 121 2 494 - 793
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 787 273 29 106 1 845
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 762 2 391 123 564 16 792
9291 Särskild löneskatt 266 - 1 091 5 231 345
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 971 - 127 7 832 - 313
9341 Stämpelskatt 971 - 127 7 832 - 313
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 57 503 2 072 360 790 18 647
9411 Mervärdesskatt, netto 47 006 2 423 269 439 17 265
9424 Tobaksskatt 1 071 - 17 7 780 - 227
9425 Alkoholskatt 1 380 55 9 819 267
9428 Energiskatt 5 349 37 47 189 592
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 023 120
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 39 - 310 2 770 - 1
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 - 13 0 - 47
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 29 - 5
9436 Skatt på avfall 122 - 4 157 - 80
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 12 3 96 0
9438 Kemikalieskatt 87 87 89 89
9452 Skatt på annonser och reklam 22 - 1 133 - 17
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 10 0
9455 Lotteriavgifter 2 0 21 2
9458 Lokalradioavgifter 0 0 75 - 23
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9461 Fordonsskatt 1 297 - 166 9 756 - 38
9462 Vägavgifter 87 - 13 673 53
9463 Trängselskatt 221 - 70 1 975 155
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 252 12 1 915 23
9471 Tullmedel 518 38 4 043 278
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 21 12 280 42
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 0 186 112
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 3 579 - 366 - 39 960 - 1 377
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 3 904 - 385 - 42 561 - 1 535
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 2 601 159
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 44 392 - 11 522 - 8 478 - 35 679
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 45 324 - 11 483 - 17 570 - 35 823
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 324 52 3 143 166
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 609 - 91 5 949 - 21
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 179 - 110 1 249 57
9811 Skattetillägg 153 - 104 1 078 60
9821 Förseningsavgifter 26 - 6 171 - 2
Totala inkomster 84 836 - 4 121 686 315 - 14 921 979 734
SB = statens budget