Juli 2017 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9100 Skatt på inkomst

Skatt på inkomst består till största delen av fysiska och juridiska personers inkomstskatt som kommenteras nedan.

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Debiteringar av slutskatt för 2016 i juli för de som deklarerat på papper

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i juli till 17,2 miljarder kronor. Förra året var utfallet 16,3 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 0,9 miljarder kronor och beror i huvudsak på att debiterad kvarskatt är 5,8 miljarder kronor högre i juli 2017 jämfört med samma period 2016. Detta motverkas av att återbäringen är högre (4,5 miljarder kronor). I juli 2017 redovisas slutskatten för 2016 för i huvudsak de skattskyldiga som deklarerat på papper. Återbäringen betalas ut under augusti eller september.

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår för de första sju månaderna till -82,7 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2016 var −78,4 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är −4,3 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror främst på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga.

Förskotten till kommuner och landsting uppgick januari–juli till 411,6 miljarder kronor. Det är 19,6 miljarder kronor högre än under samma period 2016.

Nettot av grundbeslut om debiterad slutlig skatt (för 2016), att betala eller återfå, uppgår hittills i år (januari-juli) 19,6 miljarder kronor. Kvarskatten är alltså totalt högre än vad de skattskyldiga ska få i återbäring. Det är 2,8 miljarder kronor mer än föregående år.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre än den preliminära, vilket medförde högre utbetalningar till kommuner och landsting. Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre än den preliminära. Skillnaden mellan åren är -2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

Debiterad källskatt att betala för 2017 uppgår för de första sju månaderna till 396,3 miljarder kronor. Det är 17,7 miljarder kronor (4,7 procent) högre än samma period föregående år

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Omprövningarna av äldre taxeringsår medförde lägre inkomster i juli

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev i juli 16,7 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än i juli 2016. Debiterad preliminär skatt för 2017 blev 0,6 miljarder kronor högre. Nettot av omprövningarna av äldre taxeringsår blev dock 2,2 miljarder kronor högre (återbäringen till företagen ökade medan kvarskatten minskade), vilket medför lägre inkomster i juli.

Utfallet för perioden januari–juli uppgår till 104,0 miljarder kronor, vilket är 12,4 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Skillnaden beror främst på att utfallet under 2016 var ovanligt högt på grund av en engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Statens inkomster från socialavgifter m.m. blev 1,9 miljarder kronor högre i juli.

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i juli 1,9 miljarder kronor (5,8 procent) högre  jämfört med samma period föregående år. Den allmänna löneavgiften ökade med 2,3 miljarder kronor.

Inkomsterna för de första  sju månaderna blev 15,2 miljarder kronor (7,1 procent) högre. Det beror främst på att lönesumman blivit högre, men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

För 2017 har

  • efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent
  • sjukförsäkringsavgiften minskat från 4,85 till 4,35 procent
  • arbetsskadeavgiften minskat från 0,3 till 0,2 procent.
  • den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent.

Utfallen för de avgifter som fått minskad andel har därför minskat eller ökat måttligt de sju första månaderna medan den allmänna löneavgiften ökat kraftigt med 14,4 miljarder kronor (15,4 procent). Ökningen beror även på att den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga debiterades den allmänna löneavgiften fram till och med juli 2016.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från stämpelskatt fortsätter att minska.

Skatt på egendom blev i juli 1,0 miljard kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än i juli 2016 och beror på lägre inkomster från stämpelskatt.

För perioden januari–juli har inkomsterna från stämpelskatt minskat med 0,2 miljarder kronor (2,6 procent) jämfört med samma period 2016.

9400 Skatt på varor och tjänster

Högre inkomster från moms

Skatt på varor och tjänster blev 35,9 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor högre än i juli 2016. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 25,5 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor (13,8 procent) högre än i juli fjol.

För perioden januari–juli uppgår utfallet till 303,3 miljarder kronor. Det är 16,6 miljarder kronor (5,8 procent) högre än samma period föregående år. Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, uppgick till 222,4 miljarder kronor för de första sju månaderna. Det är 14,8 miljarder kronor (7,1 procent) högre än samma period 2016. Energiskatterna uppgår till 41,8 miljarder kronor för perioden januari−juli. Utfallet för Fordonsskatt uppgår till 8,5 miljarder kronor. Både energiskatterna och fordonsskatterna är i ungefär samma nivå som motsvarande period föregående år.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen i juli blev 1,8 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Orsaken är höga debiteringar av skattekonto. Detta motverkas av att även inbetalningarna på skattekonto blev högre

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
9000 Löpande redovisade skatter 78 665 6 374 567 293 - 7 262
9100 Skatt på inkomst 37 166 3 106 26 900 - 13 887
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 17 237 939 - 82 659 - 4 252
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 16 656 - 83 104 042 - 12 449
9141 Kupongskatt 3 131 2 243 4 326 2 777
Övriga inkomsttitlar 143 7 1 190 37
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 29 1 324 - 6
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 - 3 15 2
9144 Lotteriskatt 112 9 850 42
9200 Socialavgifter och löneskatter 34 534 1 893 229 642 15 236
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 056 - 618 8 023 - 3 228
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 556 - 381 43 832 - 587
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 918 198 26 210 1 599
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 719 23 11 291 715
9253 Arbetsskadeavgift 302 - 128 2 200 - 672
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 881 196 25 319 1 572
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 16 145 2 347 107 802 14 401
9291 Särskild löneskatt 958 255 4 965 1 436
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 971 - 57 6 861 - 185
9341 Stämpelskatt 971 - 57 6 861 - 185
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 35 928 3 115 303 287 16 574
9411 Mervärdesskatt, netto 25 494 3 094 222 433 14 842
9424 Tobaksskatt 1 116 - 20 6 709 - 210
9425 Alkoholskatt 1 433 6 8 438 213
9428 Energiskatt 5 539 - 195 41 840 555
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 250 0 4 023 120
Övriga inkomsttitlar 2 095 230 19 555 964
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 390 39 2 731 309
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 - 34
9435 Särskild skatt mot försurning 0 - 4 25 - 5
9436 Skatt på avfall - 4 - 17 34 - 76
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 6 - 2 84 - 3
9438 Kemikalieskatt 2 2 2 2
9452 Skatt på annonser och reklam 9 - 1 110 - 16
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 8 0
9455 Lotteriavgifter 2 0 19 2
9458 Lokalradioavgifter 26 7 75 - 23
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9461 Fordonsskatt 511 135 8 459 128
9462 Vägavgifter 78 21 586 66
9463 Trängselskatt 255 64 1 754 225
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 245 3 1 663 11
9471 Tullmedel 517 - 30 3 526 240
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 43 13 259 30
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 13 1 176 112
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 331 - 73 - 36 381 - 1 011
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 657 - 93 - 38 657 - 1 150
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 2 276 139
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 23 869 - 1 802 35 914 - 24 156
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 24 946 - 1 792 27 755 - 24 340
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 398 - 10 2 819 114
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 679 0 5 340 70
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 266 193 1 070 167
9811 Skattetillägg 249 197 925 163
9821 Förseningsavgifter 17 - 5 145 4

Kontakt