Juli 2017 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 016 miljoner kronor i juli, vilket är 231 miljoner kronor högre än i juli 2016.

Inkomster av statens verksamhet uppgår för januari–juli till 18 766 miljoner kronor. Det är 3 644 miljoner kronor (16,3 procent) lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror framför allt på att utdelningarna från statens aktier blivit lägre.

2400 Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier blev 1,7 miljoner kronor i juli. Utdelningen kommer från fastighetsbolaget Sweden House som är delägt av staten.

För perioden januari–juli uppgår inkomsterna till 6 911 miljoner kronor. Det är 3 255 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Akademiska hus, Apoteket och Telia Company har levererat in lägre utdelning hittills i år jämfört med samma period föregående år.

Aktieutdelningar 2016 och 2017, miljoner kronor
Utfall juli 2017 Utfall juli 2016 Utfall jan-juli 2017 Utfall jan-juli 2016 Skillnad
Akademiska hus 1 393 3 290 -1 897
Apoteket 300 1 100 -800
Bostadsgaranti 0 2 -2
Sweden House 2 2 2 0
Infranord 84 0 84
Jernhusen 178 500 -322
Lernia 14 50 -36
Metria 2 8 -6
Nordiska investeringsbanken 186 195 -10
SBAB 628 0 628
SJ 260 188 72
Specialfastigheter 497 446 51
Sveaskog 800 800 0
Svensk Bilprovning 67 56 11
Svensk Exportkredit 234 356 -122
Svevia 299 150 149
Swedavia 143 232 -89
Telia Company 1 615 2 422 -807
Teracom Group 210 285 -75
Vasallen 0 85 -85
Totalt 2 0 6 911 10 167 -3 255
Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB 2017
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 016 231 18 766 - 3 644 27 764
2100 Rörelseöverskott 0 0 3 109 - 386 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 359 359 410
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 14 - 1 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 241 84 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 241 84 384
2300 Ränteinkomster 175 92 1 376 - 18 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 3 - 1 25 1 37
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 1 12 15 - 18 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 171 82 1 335 - 2 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 2 2 6 911 - 3 255 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 2 2 6 911 - 3 255 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 628 44 5 661 - 602 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 73 1 571 0 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 2
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 288 7 1 711 40 3 396
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 0 12 6 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 20 21 181 144 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 117 13 888 - 23 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 62 0 753 - 10 1 303
2537 Miljöskyddsavgift 6 4 38 - 32 150
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 1 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 268 10 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 132 - 82 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 5 0 395 12 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 21 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 - 1 0 - 3 4
2558 Avgifter för årlig revision 0 0 81 0 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 22 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 11 - 3 21
2562 CSN-avgifter 53 - 2 575 - 664 802
2600 Försäljningsinkomster 0 0 60 26 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 60 26 67
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0
2700 Böter m.m. 101 37 653 49 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 - 1 59 - 11 95
2712 Bötesmedel 50 9 460 17 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. - 1 - 1 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 36 29 95 31 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 1 40 13 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 112 56 756 459 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 112 56 756 459 820
SB = statens budget

Kontakt