Juni 2017 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9100 Skatt på inkomst

Skatt på inkomst består till största delen av fysiska och juridiska personers inkomstskatt som kommenteras nedan.

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Fysiska personers inkomstskatt medför en nettoutgift för staten

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i juni till -10,3 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror främst på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga. I juni 2016 var utfallet -9,3 miljarder kronor, en skillnad på 1,0 miljard kronor.

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår för det första halvåret till -99,9 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2016 var -94,7 miljarder kronor. Det betyder att staten har 5,2 miljarder kronor högre nettoutgift till kommuner och landsting första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016 med anledning av Fysiska personers inkomstskatt.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Lägre inkomstskatter från juridiska personer

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev i juni 14,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än i juni 2016.

För första halvåret 2017 blev utfallet 87,4 miljarder kronor. Det är 12,4 miljarder kronor lägre än första halvåret 2016. Skillnaden beror främst på att utfallet under 2016 var ovanligt högt på grund av en engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Skatteinkomster från den allmänna löneavgiften ökade med 2,6 miljarder kronor i juni

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter uppgick till 32,1 miljarder kronor i juni. Det är 2,6 miljarder kronor (8,8 procent) mer än samma månad föregående år. Den allmänna löneavgiften uppgick till 15,2 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor (19,1 procent) högre än i juni 2016.

Inkomsterna för det första halvåret blev 195,1 miljarder kronor, vilket är 13,3 miljarder kronor (7,3 procent) högre än första halvåret i fjol. Det beror främst på att lönesumman blivit högre, men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

För 2017 har

  • efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent,
  • sjukförsäkringsavgiften minskat från 4,85 till 4,35 procent,
  • arbetsskadeavgiften minskat från 0,3 till 0,2 procent,
  • och den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent.

9300 Skatt på egendom

Lägre inkomster från stämpelskatt första halvåret

Skatt på egendom blev i juni 1,1 miljarder kronor, vilket är i ungefär samma nivå som juni 2016.

För första halvåret blev utfallet 5,9 miljarder kronor, vilket är en minskning med 0,1 miljard kronor jämfört med samma period 2016. Det beror på att inkomsterna från stämpelskatt har minskat med 0,1 miljard kronor.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 40,9 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än i juni 2016. Utfallet varierar ofta mellan månaderna.

En orsak till att utfallet är lägre är att AB Svenska Spel levererade in överskott om 2,7 miljarder kronor i juni 2016. Motsvarande inleverans gjordes i maj 2017 med 2,8 miljarder kronor.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto uppgick till 29,2 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (3,5 procent) högre än i juni i fjol.

För perioden januari – juni uppgår utfallet till 267,4 miljarder kronor. Det är 13,5 miljarder kronor (5,3 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgick till 196,9 miljarder kronor för första halvåret. Det är 11,7 miljarder kronor (6,3 procent) högre än samma period 2016.

Energiskatterna uppgår till 36,3 miljarder kronor för perioden januari – juni. Utfallet för Fordonsskatt uppgår till 7,9 miljarder kronor. Både energiskatterna och fordonsskatterna är i samma nivå som motsvarande period föregående år.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferenserna i juni blev -22,1 miljarder kronor. I juni 2016 blev den -27,6 miljarder kronor. Betalningsdifferenserna blev alltså 5,5 miljarder kronor mindre negativa i juni 2017 jämfört med samma månad föregående år. Det beror bland annat på att inbetalningarna till skattekonto blev 8,5 miljarder högre i juni.

Betalningsdifferensen för det första halvåret är 59,8 miljarder kronor, vilket är 22,4 miljarder kronor lägre än samma period 2016. Det beror bland annat på att utbetalningarna från skattekonto blev 17,6 miljarder kronor högre.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
9000 Löpande redovisade skatter 52 152 4 885 488 628 - 13 636
9100 Skatt på inkomst 4 642 - 1 408 - 10 266 - 16 993
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 10 311 - 1 017 - 99 895 - 5 191
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 13 977 - 177 87 387 - 12 366
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 30 0 295 - 7
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 1 14 5
9141 Kupongskatt 815 - 217 1 196 533
9144 Lotteriskatt 129 4 739 33
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 123 2 609 195 108 13 344
9212 Efterlevandepensionsavgift 991 - 552 6 967 - 2 610
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 156 - 240 37 276 - 206
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 679 250 22 293 1 401
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 852 348 9 572 691
9253 Arbetsskadeavgift 283 - 112 1 898 - 544
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 630 236 21 438 1 376
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 155 2 435 91 657 12 054
9291 Särskild löneskatt 377 245 4 007 1 181
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 095 - 54 5 890 - 129
9312 Fastighetsskatt 0 0
9341 Stämpelskatt 1 095 - 54 5 890 - 129
9400 Skatt på varor och tjänster 40 901 - 920 267 359 13 459
9411 Mervärdesskatt, netto 29 245 979 196 939 11 747
9424 Tobaksskatt 1 076 44 5 593 - 190
9425 Alkoholskatt 1 277 128 7 005 207
9428 Energiskatt 6 424 511 36 301 750
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 389 40 2 340 271
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 - 30 0 - 34
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 25 0
9436 Skatt på avfall - 18 - 17 39 - 59
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 4 - 2 79 - 1
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9452 Skatt på annonser och reklam 26 - 5 101 - 15
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 7 0
9455 Lotteriavgifter 4 0 17 1
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 2 653 3 773 120
9458 Lokalradioavgifter 1 - 7 49 - 31
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9461 Fordonsskatt 1 373 5 7 948 - 7
9462 Vägavgifter 69 3 508 45
9463 Trängselskatt 211 - 42 1 499 161
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 241 - 2 1 417 8
9471 Tullmedel 461 70 3 009 270
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 35 - 4 216 17
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 78 63 162 112
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 807 - 862 - 30 049 - 938
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 133 - 881 - 32 000 - 1 057
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 1 951 119
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 22 074 5 477 59 783 - 22 354
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 23 034 5 496 52 701 - 22 548
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 367 44 2 421 124
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 593 - 63 4 661 70
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 6 0
9728 Nystartsjobb 6 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 273 37 804 - 25
9811 Skattetillägg 257 38 676 - 34
9821 Förseningsavgifter 16 - 2 128 9

Kontakt