Juni 2017 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Utfallet för Bidrag m.m. från EU blev 102 miljoner kronor i juni. Det är 38 miljoner kronor lägre än samma månad föregående år. För första halvåret uppgår utfallet till 7 323 miljoner kronor. Det är 932 miljoner kronor (11,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB 2017
6000 Bidrag m.m. från EU 102 - 38 7 323 - 932 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 28 - 45 6 363 - 822 8 515
6111 Gårdsstöd 16 - 44 5 713 - 296 6 431
6113 Övriga interventioner 11 - 2 69 14 130
6114 Exportbidrag 0 0
6115 Djurbidrag 0 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 1 - 55 - 12 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 637 - 528 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 7 - 15 9 - 45 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 22 - 22
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 7 7 9 - 23 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 54 10 531 237 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 - 44 - 47
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 54 54 531 284 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 0 - 220 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 0 - 220 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 13 13 151 108 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 13 13 151 108 22
6900 Övriga bidrag från EU 0 - 1 268 - 190 186
6911 Övriga bidrag från EU 0 - 1 268 - 190 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0
SB = statens budget

Kontakt