Juni 2017 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inkomster av försåld egendom uppgår för det första halvåret till 7 miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. De hittills redovisade inkomsterna består till största delen av inlevererat överskott från Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter, men även av Sveriges geologiska undersöknings försäljning av oljelagringsanläggningar. Under juni redovisas inga inkomster av försåld egendom.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB 2017
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 7 - 13 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 1 5 000
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 1 5 000
SB = statens budget

Kontakt