Juni 2017 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 990 miljoner kronor i juni, vilket är 546 miljoner kronor högre än i juni 2016.

Inkomster av statens verksamhet uppgår för det första halvåret till 17 750 miljoner kronor. Det är 3 874 miljoner kronor (17,9 procent) lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror framför allt på att utdelningarna från statens aktier blivit lägre.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB 2017
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 990 546 17 750 - 3 874 27 764
2100 Rörelseöverskott 359 359 3 109 - 386 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 359 359 359 359 410
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 14 - 1 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 241 84 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 241 84 384
2300 Ränteinkomster 176 - 35 1 201 - 111 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 5 0 23 2 37
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster - 5 - 37 14 - 29 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 176 2 1 164 - 84 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 185 - 11 6 909 - 3 257 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 185 - 11 6 909 - 3 257 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 862 - 170 5 033 - 646 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 91 1 498 - 1 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 1
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 286 6 1 423 34 3 396
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 2 1 12 5 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 23 15 162 122 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna - 38 - 130 771 - 36 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 121 4 691 - 10 1 303
2537 Miljöskyddsavgift 16 - 10 31 - 36 150
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 1 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 268 10 268 10 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 - 72 132 - 82 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 12 9 389 12 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 20 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 2 4
2558 Avgifter för årlig revision 9 1 81 0 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 20 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 8 - 3 21
2562 CSN-avgifter 67 - 4 523 - 662 802
2600 Försäljningsinkomster 15 - 3 60 26 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 15 - 3 60 26 67
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0
2700 Böter m.m. 113 - 1 553 12 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 10 - 4 51 - 10 95
2712 Bötesmedel 84 4 409 8 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 14 - 1 59 3 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 0 34 11 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 279 406 644 403 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 279 406 644 403 820
SB = statens budget

Kontakt