Juni 2017 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i juni blev 55,3 miljarder kronor, vilket är 5,5 miljarder kronor högre än i juni 2016. Det beror främst på högre skatteinkomster.

För perioden januari – juni uppgår de totala inkomsterna till 519,9 miljarder kronor. Det är 18,2 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år.

Det beror på flera saker. Skatt på inkomst blev 17,0 miljarder kronor lägre och utbetalningar från skattekonto är 17,6 miljarder kronor högre (redovisas under Betalningsdifferenser) jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna från statens aktier blev 3,3 miljarder kronor lägre än första halvåret 2016. Inkomster från skatt på varor och tjänster har däremot ökat med 13,5 miljarder kronor och inkomsterna från socialavgifter och löneskatter ökade med 13,3 miljarder kronor jämfört med första halvåret i fjol. 


För mer information om respektive inkomsttyp, se Inkomstliggaren.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB 2017
1000 Statens skatteinkomster 1 023 715
1100 Direkta skatter på arbete 644 674
1111 Statlig inkomstskatt 61 099
1115 Kommunal inkomstskatt 706 130
1121 Allmän pensionsavgift 119 148
1131 Artistskatt 2
1141 Allmän pensionsavgift - 119 115
1144 Fastighetsavgift - 241
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 108 615
1154 Hus-avdrag - 13 664
1156 Övriga skattereduktioner - 17
1200 Indirekta skatter på arbete 559 224
1211 Sjukförsäkringsavgift 82 399
1212 Föräldraförsäkringsavgift 44 173
1213 Arbetsskadeavgift 5 097
1214 Ålderspensionsavgift 180 453
1215 Efterlevandepensionsavgift 19 878
1216 Arbetsmarknadsavgift 44 235
1217 Allmän löneavgift 163 948
1218 Ofördelade avgifter
1219 Nedsatta avgifter 1 699
1241 Sjukförsäkringsavgift 268
1242 Föräldraförsäkringsavgift 1 117
1243 Arbetsskadeavgift 129
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 205
1245 Efterlevandepensionsavgift 502
1246 Arbetsmarknadsavgift 0
1247 Allmän löneavgift 3 912
1249 Nedsatta avgifter 2 126
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 37 182
1271 Pensionskostnader, företag 35 458
1272 Pensionskostnader, staten 3 866
1273 Förvärvsinkomster 3 938
1274 Egenföretagare 1 362
1282 Arbetsgivaravgifter - 1 699
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 039
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 87
1291 Tjänstegruppliv 467
1300 Skatt på kapital 228 671
1311 Skatt på kapital 76 168
1312 Skattereduktion kapital - 15 187
1313 Expansionsmedelsskatt 9
1321 Skatt på företagsvinster 113 738
1331 Kupongskatt 5 142
1341 Avkastningsskatt hushåll
1342 Avkastningsskatt företag 3 450
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 274
1351 Fastighetsskatt hushåll 689
1352 Fastighetsskatt företag 14 428
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 13 901
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 304
1361 Stämpelskatt 12 755
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 542 573
1411 Mervärdesskatt 413 751
1421 Skatt på tobak 11 778
1422 Skatt på etylalkohol 4 096
1423 Skatt på vin 6 021
1424 Skatt på mellanklassprodukter 163
1425 Skatt på öl 4 132
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 6
1431 Skatt på elektrisk kraft 23 184
1432 Energiskatt bensin 11 875
1433 Energiskatt oljeprodukter 11 535
1434 Energiskatt övrigt 301
1441 Koldioxidskatt bensin 7 811
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 076
1443 Koldioxidskatt övrigt 770
1451 Svavelskatt 12
1453 Särskild skatt mot försurning 52
1454 Skatt på bekämpningsmedel 135
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 2 347
1456 Avfallsskatt 268
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 54
1458 Övriga skatter 126
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 332
1461 Kemikalieskatt 1 116
1471 Fordonsskatt 14 139
1472 Vägavgifter 851
1473 Trängselskatt 2 730
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 870
1481 Systembolaget AB:s överskott 206
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 900
1483 Skatt på spel 17
1484 Lotteriskatt 1 431
1485 Lotteriavgifter 31
1486 Skatt på annonser och reklam 198
1488 Lokalradioavgifter 143
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 104
1500 Skatt på import 6 544
1511 Tullmedel 6 510
1512 Sockeravgifter 34
1600 Restförda och övriga skatter 11 329
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 410
1612 Restförda skatter, företag - 2 911
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 188
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 775
1623 Anstånd 1 089
1624 Övriga skatter 1 610
1625 Skattetillägg 205
1626 Förseningsavgifter 39
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 238
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 510
1635 Skattetillägg 1 085
1636 Förseningsavgifter 392
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 514
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 2 461
1644 Batteriavgifter 4
1645 Kväveoxidavgifter 590
1647 Resolutionsavgifter 7 400
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 544
1711 EU-skatter - 6 544
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer - 968 068
1811 Kommunala inkomstskatter - 722 945
1812 Avgifter till AP-fonder - 245 123
1900 Periodiseringar 5 312
1911 Uppbördsförskjutningar 14 120
1921 Kommuner och landsting - 2 081
1922 Ålderpensionssystemet 434
1923 Företag och hushåll - 5 621
1924 Kyrkosamfund - 996
1925 EU 41
1931 Anstånd - 583
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 990 546 17 750 - 3 874 27 764
2100 Rörelseöverskott 359 359 3 109 - 386 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 359 359 359 359 410
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 14 - 1 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 241 84 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 241 84 384
2300 Ränteinkomster 176 - 35 1 201 - 111 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 5 0 23 2 37
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster - 5 - 37 14 - 29 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 176 2 1 164 - 84 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 185 - 11 6 909 - 3 257 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 185 - 11 6 909 - 3 257 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 862 - 170 5 033 - 646 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 91 1 498 - 1 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 1
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 286 6 1 423 34 3 396
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 2 1 12 5 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 23 15 162 122 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna - 38 - 130 771 - 36 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 121 4 691 - 10 1 303
2537 Miljöskyddsavgift 16 - 10 31 - 36 150
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 1 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 268 10 268 10 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 - 72 132 - 82 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 12 9 389 12 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 20 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 2 4
2558 Avgifter för årlig revision 9 1 81 0 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 20 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 8 - 3 21
2562 CSN-avgifter 67 - 4 523 - 662 802
2600 Försäljningsinkomster 15 - 3 60 26 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 15 - 3 60 26 67
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0
2700 Böter m.m. 113 - 1 553 12 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 10 - 4 51 - 10 95
2712 Bötesmedel 84 4 409 8 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 14 - 1 59 3 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 0 34 11 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 279 406 644 403 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 279 406 644 403 820
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 7 - 13 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 1 5 000
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 1 5 000
4000 Återbetalning av lån 69 - 4 421 14 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 1 0 0 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 1 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 46 0 292 - 12 529
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 46 0 292 - 12 529
4500 Återbetalning av övriga lån 23 - 4 129 25 162
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 11 - 1 49 19 1
4526 Återbetalning av övriga lån 12 - 4 80 6 161
5000 Kalkylmässiga inkomster 950 78 5 804 247 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 50 - 5 97
5121 Amortering på statskapital 0 0 50 - 5 97
5200 Statliga pensionsavgifter 950 78 5 753 253 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 950 78 5 753 253 11 197
6000 Bidrag m.m. från EU 102 - 38 7 323 - 932 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 28 - 45 6 363 - 822 8 515
6111 Gårdsstöd 16 - 44 5 713 - 296 6 431
6113 Övriga interventioner 11 - 2 69 14 130
6114 Exportbidrag 0 0
6115 Djurbidrag 0 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 1 - 55 - 12 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 637 - 528 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 7 - 15 9 - 45 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 22 - 22
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 7 7 9 - 23 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 54 10 531 237 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 - 44 - 47
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 54 54 531 284 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 0 - 220 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 0 - 220 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 13 13 151 108 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 13 13 151 108 22
6900 Övriga bidrag från EU 0 - 1 268 - 190 186
6911 Övriga bidrag från EU 0 - 1 268 - 190 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 100 002
7100 Tillkommande skatter 10 149
7112 Tullmedel 6 469
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 34
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 646
7200 Avräkningar - 110 151
7211 Intäkter som förs till fonder - 11 970
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 31 738
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 66 443
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 52 152 4 885 488 628 - 13 636
9100 Skatt på inkomst 4 642 - 1 408 - 10 266 - 16 993
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 10 311 - 1 017 - 99 895 - 5 191
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 13 977 - 177 87 387 - 12 366
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 30 0 295 - 7
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 1 14 5
9141 Kupongskatt 815 - 217 1 196 533
9144 Lotteriskatt 129 4 739 33
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 123 2 609 195 108 13 344
9212 Efterlevandepensionsavgift 991 - 552 6 967 - 2 610
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 156 - 240 37 276 - 206
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 679 250 22 293 1 401
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 852 348 9 572 691
9253 Arbetsskadeavgift 283 - 112 1 898 - 544
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 630 236 21 438 1 376
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 155 2 435 91 657 12 054
9291 Särskild löneskatt 377 245 4 007 1 181
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 095 - 54 5 890 - 129
9312 Fastighetsskatt 0 0
9341 Stämpelskatt 1 095 - 54 5 890 - 129
9400 Skatt på varor och tjänster 40 901 - 920 267 359 13 459
9411 Mervärdesskatt, netto 29 245 979 196 939 11 747
9424 Tobaksskatt 1 076 44 5 593 - 190
9425 Alkoholskatt 1 277 128 7 005 207
9428 Energiskatt 6 424 511 36 301 750
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 389 40 2 340 271
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 - 30 0 - 34
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 25 0
9436 Skatt på avfall - 18 - 17 39 - 59
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 4 - 2 79 - 1
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9452 Skatt på annonser och reklam 26 - 5 101 - 15
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 7 0
9455 Lotteriavgifter 4 0 17 1
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 2 653 3 773 120
9458 Lokalradioavgifter 1 - 7 49 - 31
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9461 Fordonsskatt 1 373 5 7 948 - 7
9462 Vägavgifter 69 3 508 45
9463 Trängselskatt 211 - 42 1 499 161
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 241 - 2 1 417 8
9471 Tullmedel 461 70 3 009 270
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 35 - 4 216 17
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 78 63 162 112
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 807 - 862 - 30 049 - 938
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 133 - 881 - 32 000 - 1 057
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 1 951 119
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 22 074 5 477 59 783 - 22 354
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 23 034 5 496 52 701 - 22 548
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 367 44 2 421 124
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 593 - 63 4 661 70
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 6 0
9728 Nystartsjobb 6 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 273 37 804 - 25
9811 Skattetillägg 257 38 676 - 34
9821 Förseningsavgifter 16 - 2 128 9
Totala inkomster 55 263 5 466 519 932 - 18 194 979 734
SB = statens budget

Kontakt