Maj 2017 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Lägre återbäring på skatten i maj jämfört med ifjol men högre för perioden januari till och med maj.

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i maj till -22,1 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror främst på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga.

I maj 2016 var utfallet -26,8 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 4,7 miljarder kronor och beror i huvudsak på att debiterad slutlig skatt (för 2016), grundbeslut, att återfå (återbäring) är 13,9 miljarder kronor lägre i maj 2017 jämfört med samma period 2016. Detta motverkas av att den debiterade slutskatten att betala (kvarskatt) även den är lägre (- 8,1 miljarder kronor). Orsaken är till de lägre debiteringarna i maj beror på att Skatteverket granskat vissa deklarationer tidigare i år, något som redovisades redan i mars.

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår för de första fem månaderna till -89,6 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2016 var -85,4 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -4,2 miljarder kronor.

Nettot av grundbeslut om debiterad slutlig skatt (för 2016), att betala eller återfå, uppgår hittills i år (januari-maj) -14,9 miljarder kronor. Återbäringen till de skattskyldiga är alltså totalt högre än vad de ska betala in som restskatt. Jämfört med föregående år nettot dock 1,6 miljarder kronor lägre eftersom kvarskatten ökat mer än återbäringen.

Förskotten till kommuner och landsting uppgick januari–maj till 294,0 miljarder kronor. Det är 14,0 miljarder kronor högre än under samma period 2016.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre än den preliminära, vilket medförde högre utbetalningar till kommuner och landsting.  Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre än den preliminära. Skillnaden mellan åren är -2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

Debiterad källskatt att betala för 2017 uppgår för de första fem månaderna till 278,9 miljarder kronor. Det är 12,4 miljarder kronor (4,7 procent) högre än samma period föregående år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personer inkomstskatt preliminärt 0,8 miljarder kronor högre i maj.

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev i maj 14,3 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än i maj 2016. Debiterad preliminär skatt för 2017 blev 0,6 miljarder kronor högre. Omprövningarna av äldre taxeringsår blev 1,5 miljarder kronor lägre, även det påverkar resultatet för maj i en positiv riktning å staten vägar.

Utfallet för perioden januari–maj uppgår till 73,4 miljarder kronor, vilket är 12,2 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Skillnaden beror främst på att utfallet under 2016 var ovanligt högt på grund av en engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Skatteinkomsten från den allmänna löneavgiften ökade med 2,3 miljarder kronor i maj.

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i maj 2,1 miljarder kronor högre (7,0 procent) jämfört med samma period föregående år. Den allmänna löneavgiften ökade med 2,3 miljarder kronor.

Inkomsterna för de första fem månaderna blev 10,7 miljarder kronor högre (7,1 procent). Det beror på främst på att lönesumman blivit högre, men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

För 2017 har

  • efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent
  • sjukförsäkringsavgiften minskat från 4,85 till 4,35 procent
  • arbetsskadeavgiften minskat från 0,3 till 0,2 procent.
  • den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent.

Utfallen för de avgifter som fått minskad andel har därför minskat eller ökat måttligt de fem första månaderna medan den allmänna löneavgiften ökat kraftigt med 9,6 miljarder kronor (14,4 procent). Ökningen beror även på att den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga debiterades den allmänna löneavgiften fram till och med juli 2016.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från stämpelskatt något högre i maj.

Skatt på egendom blev i maj 1,0 miljard kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än i maj 2016 och beror på högre inkomster från stämpelskatt.

För perioden januari–maj har inkomsterna från stämpelskatt minskat med 0,1 miljarder kronor jämfört med samma period 2016.

9400 Skatt på varor och tjänster

Svenska Spel levererade in 2,8 miljarder kronor till staten i maj

Skatt på varor och tjänster blev 62,7 miljarder kronor, vilket är 8,5 miljarder kronor högre än i maj 2016. Utfallet varierar ofta mellan månaderna.

I maj levererade AB Svenska Spel in överskott om 2,8 miljarder kronor. Svenska Spel levererade in motsvarande överskott om 2,7 miljarder kronor i juli 2016.

För perioden januari–maj uppgår utfallet till 226,5 miljarder kronor. Det är 14,4 miljarder kronor (6,8 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgick till 167,7 miljarder kronor efter fem månader. Det är 10,8 miljarder kronor (6,9 procent) högre än samma period 2016.

Energiskatterna uppgår till 29,9 miljarder kronor för perioden januari–maj. Utfallet för Fordonsskatt uppgår till 6,6 miljarder kronor. Både energiskatterna och fordonsskatterna är i samma nivå som motsvarande period föregående år.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen i maj blev 17,5 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Orsaken är höga debiteringar av skattekonto i maj.

Betalningsdifferensen för de fem första månaderna är 27,8 miljarder kronor lägre än samma period 2016. Utbetalningarna från skattekonto har ökat med 19,3 miljarder kronor. Det beror delvis på att skatteåterbäring för vissa skattskyldiga betalats ut tidigare i år jämfört med 2016.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
9000 Löpande redovisade skatter 97 432 958 436 476 - 18 521
9100 Skatt på inkomst - 7 672 5 486 - 14 907 - 15 585
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 22 095 4 673 - 89 584 - 4 173
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 14 324 844 73 410 - 12 188
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 22 - 4 265 - 7
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 - 1 11 4
9141 Kupongskatt - 50 - 32 381 750
9144 Lotteriskatt 126 6 609 29
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 310 2 101 162 985 10 734
9212 Efterlevandepensionsavgift 987 - 560 5 976 - 2 058
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 126 - 285 31 120 34
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 660 223 18 614 1 151
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 569 215 7 721 344
9253 Arbetsskadeavgift 282 - 114 1 615 - 432
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 621 223 17 808 1 140
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 084 2 333 76 502 9 620
9291 Särskild löneskatt 982 66 3 630 937
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 032 105 4 795 - 74
9312 Fastighetsskatt 0 0
9341 Stämpelskatt 1 032 105 4 795 - 74
9400 Skatt på varor och tjänster 62 671 8 488 226 458 14 379
9411 Mervärdesskatt, netto 48 302 5 342 167 695 10 769
9424 Tobaksskatt 904 - 109 4 517 - 234
9425 Alkoholskatt 1 189 95 5 728 79
9428 Energiskatt 5 828 - 92 29 876 239
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 390 39 1 951 231
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 - 4
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 21 0
9436 Skatt på avfall - 14 - 51 56 - 42
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 8 - 1 75 1
9442 Systembolagets inlevererade överskott 289 289 289 92
9452 Skatt på annonser och reklam 10 10 76 - 9
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 - 1 6 0
9455 Lotteriavgifter 3 0 13 1
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 2 773 2 773 3 773 2 773
9458 Lokalradioavgifter 0 - 18 48 - 24
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9461 Fordonsskatt 1 776 90 6 574 - 12
9462 Vägavgifter 111 5 439 42
9463 Trängselskatt 343 40 1 289 203
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 249 4 1 177 10
9471 Tullmedel 461 54 2 547 200
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 32 4 181 22
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 10 15 84 48
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 2 883 2 278 - 25 242 - 76
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 3 209 2 258 - 26 868 - 175
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 1 626 99
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 11 866 - 17 497 81 857 - 27 831
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 10 862 - 16 812 75 735 - 28 043
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 400 - 177 2 055 80
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 604 - 508 4 067 133
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter - 2 - 6
9728 Nystartsjobb - 2 - 6
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 108 - 1 531 - 62
9811 Skattetillägg 84 9 419 - 72
9821 Förseningsavgifter 24 - 9 112 10

Kontakt