Maj 2017 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Högre bidrag från EU i maj.

Utfallet för Bidrag m.m. från EU blev 1 103 miljoner kronor i maj. Det är 465 miljoner kronor högre än samma månad föregående år. Det högre bidragen avser främst inbetalningar från den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bidrag m.m. från EU uppgår för perioden januari–maj till 7 221 miljoner kronor. Det är 893 miljoner kronor (11,0 procent) lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB 2017
6000 Bidrag m.m. från EU 1 103 465 7 221 - 893 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 446 - 136 6 335 - 777 8 515
6111 Gårdsstöd 103 39 5 697 - 252 6 431
6113 Övriga interventioner 9 4 58 15 130
6114 Exportbidrag 0 0
6115 Djurbidrag 1 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 8 11 - 56 - 13 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 326 - 191 637 - 528 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 2 - 30 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 2 - 29 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 477 477 477 227 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 - 3
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 477 477 477 230 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 - 3 0 - 220 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 - 3 0 - 220 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 23 23 138 94 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 23 23 138 94 22
6900 Övriga bidrag från EU 156 104 268 - 188 186
6911 Övriga bidrag från EU 156 104 268 - 188 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0
SB = statens budget

Kontakt