Maj 2017 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Överskott från fastighetsförsäljning

Inkomster av försåld egendom uppgick i maj till 1 miljon kronor och avsåg Sveriges geologiska undersöknings försäljning av oljelagringsanläggningar.

Utfallet för perioden januari–maj uppgår till 7 miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor (65,0 procent) lägre än samma period föregående år. De hittills redovisade inkomsterna om 7 miljoner kronor består framför allt av inlevererat överskott från Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB 2017
3000 Inkomster av försåld egendom 1 1 7 - 13 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 1 1 1 1 5 000
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 1 1 1 1 5 000
SB = statens budget

Kontakt