Maj 2017 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Lägre inkomster hittills i år

Inkomster av statens verksamhet blev 8 407 miljoner kronor i maj, vilket är 962 miljoner kronor högre än i maj 2016 och beror på högre utdelningar från statens aktier.

Inkomster av statens verksamhet uppgår för perioden januari–maj till 15 760 miljoner kronor. Det är 4 420 miljoner kronor (21,9 procent) lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror framför allt på att utdelningarna från statens aktier sammantaget blivit lägre.

2100 Rörelseöverskott

Lägre inlevererat rörelseöverskott

Inkomster av Rörelseöverskott blev i maj 2 504 miljoner kronor, vilket är 301 miljoner kronor lägre än i maj 2016. Det är framför allt Riksbankens inlevererade överskott som är lägre i år än föregående år.

Det inlevererade rörelseöverskottet uppgår för perioden januari-maj till 2 750 miljoner kronor, vilket är 745 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

2400 Inkomster av statens aktier

Flera utdelningar i maj

Inkomster av statens aktier blev 4 875 miljoner kronor i maj, vilket är 1 227 miljoner kronor högre än i maj 2016.  Den största utdelningen kommer från Akademiska hus och uppgår till 1 393 miljoner kronor.

För perioden januari–maj uppgår inkomsterna till 6 724 miljoner kronor. Det är 3 246 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Akademiska hus, Apoteket och Telia Company har levererat in lägre utdelning hittills i år jämfört med samma period föregående år.

Aktieutdelningar 2016 och 2017, miljoner kronor
Utfall maj 2017 Utfall maj 2016 Utfall jan-maj 2017 Utfall jan-maj 2016 Skillnad
Akademiska hus 1393 1290 1393 3290 -1897
Apoteket 300 300 1100 -800
Bostadsgaranti 2 2 -2
Infranord 84 84 84
Jernhusen 178 500 178 500 -322
Lernia 14 50 14 50 -36
Metria 2 8 2 8 -6
SBAB 628 628 0 628
SJ 260 188 260 188 72
Specialfastigheter 497 446 497 446 51
Sveaskog 800 800 800 0
Svensk Bilprovning 67 56 67 56 11
Svensk Exportkredit 356 234 356 -122
Svevia 299 150 299 150 149
Swedavia 143 232 143 232 -89
Telia Company 1615 2422 -807
Teracom Group 210 285 210 285 -75
Vasallen 85 85 -85
Totalt 4875 3648 6724 9970 -3246
Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB 2017
2000 Inkomster av statens verksamhet 8 407 962 15 760 - 4 420 27 764
2100 Rörelseöverskott 2 504 - 301 2 750 - 745 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 410
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 4 - 1 14 - 1 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 2 500 - 300 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 241 84 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 241 84 384
2300 Ränteinkomster 95 147 1 024 - 76 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 7 2 17 3 37
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 4 2 19 7 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 84 143 988 - 86 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 4 875 1 227 6 724 - 3 246 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 4 875 1 227 6 724 - 3 246 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 734 - 21 4 171 - 476 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 92 3 407 - 2 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 1
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 285 6 1 137 28 3 396
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 27 27 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 5 2 10 4 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 29 39 139 107 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 135 - 75 809 94 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 123 - 7 569 - 13 1 303
2537 Miljöskyddsavgift 3 - 14 15 - 26 150
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 1 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 0 0 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 132 - 11 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 6 0 377 3 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 20 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 2 4
2558 Avgifter för årlig revision 8 0 72 - 1 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 17 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 7 - 3 21
2562 CSN-avgifter 18 0 456 - 658 802
2600 Försäljningsinkomster 0 0 45 29 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 45 29 67
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0
2700 Böter m.m. 91 2 440 13 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 11 2 41 - 6 95
2712 Bötesmedel 66 - 4 325 4 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 8 1 45 4 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 3 28 11 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 46 - 88 365 - 3 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 46 - 88 365 - 3 820
SB = statens budget

Kontakt