April 2017 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Högre förskottsutbetalningar till kommuner och landsting förklarar skillnaden mellan åren

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i april till -13,4 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror främst på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga. I april 2016 var utfallet -12,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -1,4 miljarder kronor och beror i huvudsak på att förskotten till kommuner och landsting är högre i år.  

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår för de första fyra månaderna till -67,5 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2016 var -58,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -8,8 miljarder kronor.

Förskotten till kommuner och landsting uppgick januari–april till 235,2 miljarder kronor. Det är 11,2 miljarder kronor högre än under samma period 2016.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre än den preliminära, vilket medförde högre utbetalningar till kommuner och landsting.  Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre än den preliminära. Skillnaden mellan åren är -2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

Nettot av grundbeslut om debiterad slutlig skatt, att betala eller återfå, är hittills i år -4,2 miljarder kronor. Skatteåterbäringen till de skattskyldiga är alltså högre än restskatten.

Debiterad källskatt att betala för 2017 uppgår för de första fyra månaderna till 220,9 miljarder kronor. Det är 10,4 miljarder kronor (4,9 procent) högre än samma period föregående år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personer inkomstskatter preliminärt högre i april

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev i april 15,7 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än i april 2016. Debiterad preliminär skatt för 2017 blev 0,8 miljarder kronor högre.

Utfallet för perioden januari–april uppgår till 59,1 miljarder kronor, vilket är 13,0 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Skillnaden beror på att utfallet under 2016 var ovanligt högt på grund av en engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Statens inkomster från den allmänna löneavgiften ökar kraftigt

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i april 1,9 miljarder kronor högre (6,5 procent) jämfört med samma period föregående år. Den allmänna löneavgiften ökade med 2,2 miljarder kronor.

Inkomsterna för de första fyra månaderna blev 8,6 miljarder kronor högre (7,1 procent). Det beror på främst på att lönesumman blivit högre, men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

För 2017 har

  • efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent
  • sjukförsäkringsavgiften minskat från 4,85 till 4,35 procent
  • arbetsskadeavgiften minskat från 0,3 till 0,2 procent.
  • den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent.

Utfallen för de avgifter som fått minskad andel har därför minskat eller ökat måttligt de fyra första månaderna medan den allmänna löneavgiften ökat kraftigt med 7,3 miljarder kronor (13,5 procent). Ökningen beror även på att den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga debiterades den allmänna löneavgiften fram till och med juli 2016.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från stämpelskatt något lägre än 2016

Skatt på egendom blev i april 0,8 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än i april 2016 och beror på lägre inkomster från stämpelskatt.

För perioden januari–april har inkomsterna från stämpelskatt minskat med 0,2 miljarder kronor jämfört med samma period 2016.

9400 Skatt på varor och tjänster

Månadsförskjutningar medför lägre momsinkomster i april

Skatt på varor och tjänster blev 32,2 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än i april 2016. Utfallet varierar ofta mellan månaderna och minskningen i april beror till stor del på månadsförskjutningar.

För perioden januari–april uppgår utfallet till 163,8 miljarder kronor. Det är 5,9 miljarder kronor (3,7 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgick till 119,4 miljarder kronor efter fyra månader. Det är 5,4 miljarder kronor (4,8 procent) högre än samma period 2016.

Energiskatterna uppgick till 24,0 miljarder kronor för perioden januari–april. Det är 0,3 miljarder kronor (1,4 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Utfallet för Fordonsskatt uppgår efter fyra månader till 4,8 miljarder kronor. Det är 0,1 miljard kronor (2,1 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Högre utbetalningar från skattekonto även i april

Betalningsdifferensen i april blev 5,3 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Orsaken är även denna månad högre utbetalningar från skattekonto.

Betalningsdifferensen för de fyra första månaderna är 10,3 miljarder kronor lägre än samma period 2016. Utbetalningarna från skattekonto har ökat med 14,3 miljarder kronor. Det beror delvis på att skatteåterbäring för vissa skattskyldiga betalats ut tidigare i år jämfört med 2016.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
9000 Löpande redovisade skatter 70 745 - 6 852 339 044 - 19 478
9100 Skatt på inkomst 2 520 - 807 - 7 236 - 21 071
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 13 357 - 1 318 - 67 489 - 8 846
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 716 460 59 086 - 13 032
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 30 - 1 242 - 3
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 0 10 5
9141 Kupongskatt 12 49 431 782
9144 Lotteriskatt 118 3 483 23
9200 Socialavgifter och löneskatter 30 699 1 877 130 675 8 633
9212 Efterlevandepensionsavgift 967 - 556 4 989 - 1 498
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 000 - 311 24 994 319
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 584 201 14 954 927
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 123 - 65 6 152 129
9253 Arbetsskadeavgift 276 - 114 1 333 - 318
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 544 201 14 187 917
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 14 770 2 215 61 418 7 287
9291 Särskild löneskatt 435 305 2 647 871
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 806 - 109 3 763 - 179
9312 Fastighetsskatt 0 0
9341 Stämpelskatt 806 - 109 3 763 - 179
9400 Skatt på varor och tjänster 32 184 - 764 163 787 5 891
9411 Mervärdesskatt, netto 21 231 - 573 119 393 5 427
9424 Tobaksskatt 982 - 19 3 612 - 125
9425 Alkoholskatt 1 157 - 12 4 539 - 16
9428 Energiskatt 6 363 100 24 048 330
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 389 40 1 560 192
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen - 3 - 3
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 17 0
9436 Skatt på avfall - 3 - 2 70 9
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 55 0 67 2
9442 Systembolagets inlevererade överskott - 198 - 198
9452 Skatt på annonser och reklam 4 - 15 66 - 20
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 5 0
9455 Lotteriavgifter 3 0 11 1
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 1 000 0
9458 Lokalradioavgifter 26 0 48 - 5
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9461 Fordonsskatt 858 - 96 4 798 - 101
9462 Vägavgifter 68 - 10 329 36
9463 Trängselskatt 161 - 22 946 163
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 232 - 1 927 6
9471 Tullmedel 608 46 2 086 146
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 33 0 148 18
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 2 74 34
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 956 - 1 798 - 22 358 - 2 354
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 280 - 1 818 - 23 659 - 2 433
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 324 20 1 301 79
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 11 418 - 5 276 69 991 - 10 334
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 9 438 - 5 925 64 873 - 11 231
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 440 56 1 655 256
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 539 593 3 463 641
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter - 1 - 4
9728 Nystartsjobb - 1 - 4
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 75 27 423 - 61
9811 Skattetillägg 51 24 335 - 81
9821 Förseningsavgifter 24 3 88 20

Kontakt