April 2017 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Överskott från fastighetsförsäljning

Utfallet för Inkomster av försåld egendom uppgår för perioden januari–april till 6 miljoner kronor. Det är 14 miljoner kronor (70,1 procent) lägre än samma period föregående år. De hittills redovisade inkomsterna om 6 miljoner kronor består av inlevererat överskott från Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB 2017
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 6 - 14 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 5 000
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 5 000
SB = statens budget

Kontakt