April 2017 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Lägre inkomster hittills i år

Inkomster av statens verksamhet blev 2 964 miljoner kronor i april, vilket är 4 151 miljoner kronor lägre än i april 2016.

Inkomster av statens verksamhet uppgår för perioden januari–april till 7 353 miljoner kronor. Det är 5 382 miljoner kronor (42,3 procent) lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror framför allt på att inkomsterna av statens aktier blev lägre.

2100 Rörelseöverskott

Lägre inlevererat rörelseöverskott

Inkomster av Rörelseöverskott blev i april 235 miljoner kronor, vilket är 232 miljoner kronor högre än i april 2016.

Det inlevererade rörelseöverskottet uppgår för perioden januari-april till 246 miljoner kronor, vilket är 444 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Det lägre rörelseöverskottet kan förklaras av att Exportkreditnämnden levererade in ett överskott under perioden under 2016 men inte levererat in något överskott hittills i år.

2400 Inkomster av statens aktier

Utdelning från Telia Company

Inkomster av statens aktier blev 1 615 miljoner kronor i april. Hela beloppet avser utdelning från Telia Company.

För perioden januari–april uppgår inkomsterna till 1 849 miljoner kronor. Det är 4 473 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror på att flera bolag, som levererat in utdelning år 2016, inte levererat in utdelning hittills i år.

Aktieutdelningar 2016 och 2017, miljoner kronor
Utfall april 2017 Utfall april 2016 Utfall jan-april 2017 Utfall jan-april 2016 Skillnad
Akademiska hus AB 2 000 2 000 -2 000
Apoteket 1 100 1 100 -1 100
Sveaskog 800 800 -800
Svensk exportkredit 234 234
Telia Company 1 615 2 422 1 615 2 422 -807
Totalt 1 615 6 322 1 849 6 322 -4 473

2500 Offentligrättsliga avgifter

Högre inkomster av offentligrättsliga avgifter

Inkomster av offentligrättsliga avgifter blev i april 701 miljoner kronor, vilket är 264 miljoner kronor högre än i april 2016.

Inkomster av offentligrättsliga avgifter uppgår för perioden januari–april till 3 437 miljoner kronor. Det är 455 miljoner kronor (11,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB 2017
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 964 - 4 151 7 353 - 5 382 27 764
2100 Rörelseöverskott 235 232 246 - 444 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 410
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 - 4 10 0 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 235 235 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 181 88 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 181 88 384
2300 Ränteinkomster 121 - 32 929 - 223 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 4 1 11 1 37
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 - 2 15 5 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 114 - 31 904 - 229 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 1 615 - 4 707 1 849 - 4 473 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 1 615 - 4 707 1 849 - 4 473 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 701 264 3 437 - 455 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 69 - 9 315 - 5 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 1
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 284 283 853 22 3 396
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 - 26 - 26 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 5 2 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 25 19 110 68 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 138 - 2 675 169 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 108 - 16 446 - 6 1 303
2537 Miljöskyddsavgift 5 - 2 12 - 12 150
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 1 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 0 0 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 132 - 11 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 5 - 3 371 3 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 20 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 - 1 0 - 2 4
2558 Avgifter för årlig revision 8 - 1 64 - 1 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 - 1 14 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 6 - 2 21
2562 CSN-avgifter 55 - 2 438 - 658 802
2600 Försäljningsinkomster 0 0 45 29 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 45 29 67
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0
2700 Böter m.m. 82 - 7 349 11 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 6 - 2 31 - 8 95
2712 Bötesmedel 73 - 1 259 9 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. - 3 - 6 37 3 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 2 22 8 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 209 99 319 85 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 209 99 319 85 820
SB = statens budget

Kontakt