December 2017 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i december till -15,3 miljarder kronor. Förra året var utfallet -15,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -0,3 miljarder kronor.

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår 2017 preliminärt till -98,9 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2016 var -97,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -1,7 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer generellt redovisas med negativt tecken beror främst på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga. Förskotten till kommuner och landsting uppgick under 2017  till 705,5 miljarder kronor. Det är 33,7 miljarder kronor (5,0 procent) högre än under 2016. Orsaken till det högre utfallet är främst att lönesumman för 2017 beräknas bli högre än 2016. Lönesumman är summan av de löner, arvoden och andra ersättningar som arbetsgivarna betalar ut samt förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst.

Nettot av grundbeslut om debiterad slutlig skatt (för 2016), att betala eller återfå, uppgick under 2015 till 65,6 miljarder kronor. Kvarskatten är alltså totalt högre än vad de skattskyldiga får i återbäring. Det är 7,6 miljarder kronor mer än föregående år.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre än den preliminära, vilket medförde högre utbetalningar till kommuner och landsting. Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre än den preliminära. Skillnaden mellan åren är -2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

Debiterad källskatt att betala för 2017 uppgick under 2015 till 677,1 miljarder kronor. Det är 32,1 miljarder kronor (4,9 procent) högre än samma period föregående år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Skatteinkomsterna från bolagen minskade under 2017.

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev i december -36,5 miljarder kronor, vilket är -1,5 miljarder kronor lägre än i december 2016. Att utfallet för juridiska personers inkomstskatt är negativt beror på att särskild löneskatt under året året löpande rapporteras under juridiska personers inkomstskatt, men omförs i december till socialavgifter och löneskatter.

Utfallet för perioden januari–december uppgår till 129,9 miljarder kronor, vilket är 12,7 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Skillnaden beror främst på att utfallet under 2016 var ovanligt högt på grund av en engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern. Rensat för den engångseffekten så har skatterna från bolagen ökat.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Den allmänna löneavgiften ökade med 25 miljarder kronor 2017

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i december 2,3 miljarder kronor (3,6 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften fortsätter att öka kraftigt medan övriga socialavgifter sjunker eller ökar måttligt.

Inkomsterna för 2017 blev preliminärt 23,4 miljarder kronor (5,8 procent) högre. Det beror främst på att lönesumman blivit högre, men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

För 2017 har

  • efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent
  • sjukförsäkringsavgiften minskat från 4,85 till 4,35 procent
  • arbetsskadeavgiften minskat från 0,3 till 0,2 procent.
  • den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent.

Utfallen för de avgifter som fått minskad andel har därför minskat under 2017 medan den allmänna löneavgiften ökat kraftigt med 25,4 miljarder kronor (15,9 procent). Ökningen beror även på att den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga debiterades den allmänna löneavgiften fram till och med juli 2016.

9300 Skatt på egendom

Något högre inkomster från skatt på egendom 2017

Skatt på egendom uppgick i december till 17,8 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än i december 2016.

Inkomsterna från skatt på egendom uppgick preliminärt till 28,9 miljarder kronor för 2017. Det är 0,6 miljarder kronor högre än 2016. Under 2017 har inkomsterna från stämpelskatt minskat med 0,2 miljarder kronor (1,6 procent) medan fastighetsskatten ökade med 0,8 miljarder kronor (4,9 procent) jämfört med 2016.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 39,2 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor (7,5 procent) högre än i december 2016. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. Det preliminära årsutfallet uppgår till 527,0 miljarder kronor. Det är 24,5 miljarder kronor (4,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 394,4 miljarder kronor, vilket är 22,8 miljarder kronor (6,1 procent) högre än i fjol.

Energiskatterna uppgår preliminärt till 69,9 miljarder kronor. Det är 1,3 miljarder kronor (1,9 procent) högre än föregående år.

Utfallet för Fordonsskatt uppgår till 13,3 miljarder kronor, vilket är i 0,1 miljarder kronor (0,8 procent) lägre än 2016.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
9000 Löpande redovisade skatter 64 357 11 488 951 338 2 667
9100 Skatt på inkomst - 51 531 - 1 584 40 275 - 13 287
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 15 278 - 297 - 98 937 - 1 739
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto - 36 540 - 1 525 129 905 - 12 668
9141 Kupongskatt 146 241 6 509 1 148
Övriga inkomsttitlar 142 - 4 2 798 - 29
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 23 - 3 458 - 20
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 0 872 - 63
9144 Lotteriskatt 118 - 1 1 468 55
9200 Socialavgifter och löneskatter 67 872 2 329 428 638 23 339
9212 Efterlevandepensionsavgift 994 - 593 13 058 - 6 197
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 168 - 407 75 095 - 2 492
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 685 160 44 891 2 499
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 406 - 270 19 601 1 284
9253 Arbetsskadeavgift 284 - 123 3 638 - 1 286
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 641 160 43 776 2 457
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 185 2 102 184 778 25 413
9291 Särskild löneskatt 36 509 1 302 43 802 1 661
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 17 795 675 28 878 587
9341 Stämpelskatt 1 054 - 105 12 138 - 193
Övriga inkomsttitlar 16 741 780 16 741 780
9312 Fastighetsskatt 16 741 780 16 741 780
9400 Skatt på varor och tjänster 39 204 2 750 526 998 24 467
9411 Mervärdesskatt, netto 28 813 2 550 394 357 22 784
9424 Tobaksskatt 938 - 55 11 883 - 193
9425 Alkoholskatt 1 203 63 14 449 439
9428 Energiskatt 6 086 291 69 900 1 283
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 923 220
9461 Fordonsskatt 834 - 41 13 273 - 109
Övriga inkomsttitlar 1 329 - 59 17 925 - 48
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 38 - 320 2 915 - 1 264
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 1 0 48 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 51 - 1
9436 Skatt på avfall - 7 51 245 - 27
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 3 - 6 118 - 9
9438 Kemikalieskatt 158 158 594 594
9452 Skatt på annonser och reklam 21 - 3 172 - 29
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 100 2
9454 Skatt på spel 1 0 14 0
9455 Lotteriavgifter 2 0 32 2
9458 Lokalradioavgifter 6 6 108 - 17
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 71 17 1 015 119
9463 Trängselskatt 202 1 2 743 164
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 238 10 2 885 45
9471 Tullmedel 544 - 29 6 262 244
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 32 13 497 131
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 15 46 83 - 2
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 731 - 939 - 61 659 - 3 190
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 056 - 959 - 65 561 - 3 428
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 3 902 238
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 2 385 8 249 - 14 050 - 29 347
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 372 683 372 683
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt - 2 009 - 273 - 2 009 - 273
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt - 121 615 - 121 615
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter - 705 - 94 - 705 - 94
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt - 2 120 - 654 - 2 120 - 654
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. - 865 - 706 - 865 - 706
9631 Betalningsdifferenser, övriga - 8 601 - 28 918 - 8 601 - 28 918
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 3 222 8 337 - 27 102 - 29 467
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 256 - 2 4 617 392
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 581 - 86 8 434 - 272
9699 Omföring till 9611-9631 14 050 29 347 14 050 29 347
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 132 8 2 257 98
9811 Skattetillägg 122 7 1 747 95
9821 Förseningsavgifter 9 1 509 3
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0