December 2017 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU minskade med 4,6 procent 2017

Utfallet för Bidrag m.m. från EU blev 1 045 miljoner kronor i december. Det är 12 miljoner kronor lägre än samma månad föregående år.

Bidrag m.m. från EU uppgick preliminärt under 2017 till 10 475 miljoner kronor. Det är 505 miljoner kronor (4,6 procent) lägre än samma period föregående år. Bidragen för landsbygdsutveckling 2014-2020 har minskat med 963 miljoner kronor.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB 2017
6000 Bidrag m.m. från EU 1 045 - 12 10 475 - 505 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 238 - 338 7 779 - 1 073 8 515
6111 Gårdsstöd 79 - 31 6 698 353 6 431
6113 Övriga interventioner 6 - 31 117 - 10 130
6114 Exportbidrag 0 0 0
6115 Djurbidrag 0 0 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 10 - 13 - 40 - 47 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 405 - 405 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 143 143 1 004 - 963 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 6 1 15 - 43 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 - 22 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 6 1 15 - 21 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 681 256 1 213 493 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 293 293 293 246 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 388 - 37 920 246 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 - 2 578 254 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 - 2 578 254 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 - 2 215 - 168 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 - 2 215 - 168 22
6900 Övriga bidrag från EU 118 72 675 32 186
6911 Övriga bidrag från EU 118 72 675 32 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0 0
SB = statens budget