December 2017 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 327 miljoner kronor i december, vilket är 13 miljoner kronor lägre än samma månad 2016. Inga inkomster av statens aktier har redovisats i december.

Inkomster av statens verksamhet uppgår preliminärt för helåret till 26 708 miljoner kronor. Det är 4 549 miljoner kronor (14,6 procent) lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror framför allt på att utdelningarna från statens aktier blivit lägre.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB 2017
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 327 - 13 26 708 - 4 549 27 764
2100 Rörelseöverskott 0 0 3 116 - 1 118 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 359 - 370 410
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 22 - 5 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 362 75 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 362 75 384
2300 Ränteinkomster 327 33 2 379 419 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 36 0 37
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 8 - 4 34 - 24 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 317 37 2 309 442 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 8 558 - 4 031 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 8 558 - 4 031 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 858 48 9 908 - 453 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 65 - 2 954 16 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 3 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 289 - 277 3 150 - 215 3 396
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 - 26 1 - 25 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 21 10 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 44 18 388 274 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 60 50 1 449 - 118 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 317 197 1 507 193 1 303
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 22 16 194 36 150
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 - 1 0 - 4 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 543 24 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 263 - 23 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 2 - 55 417 - 72 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 20 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 4 4
2558 Avgifter för årlig revision 17 3 153 - 1 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning - 1 1 30 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 17 - 2 21
2562 CSN-avgifter 41 123 797 - 545 802
2600 Försäljningsinkomster 17 - 3 93 25 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 17 - 3 93 25 67
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0 0
2700 Böter m.m. 75 - 18 1 102 29 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 1 95 - 12 95
2712 Bötesmedel 51 - 6 773 - 9 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. - 1 - 2 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 10 - 10 168 38 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 0 66 15 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 51 - 74 1 190 504 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 51 - 74 1 190 504 820
SB = statens budget