November 2017 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i november till 2,2 miljarder kronor. Förra året var utfallet 1,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 0,6 miljarder kronor.

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår för de första 11 månaderna till -83,7 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2016 var -82,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -1,4 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer generellt redovisas med negativt tecken beror främst på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga. Förskotten till kommuner och landsting uppgick under perioden januari-november till 646,8 miljarder kronor. Det är 30,8 miljarder kronor högre än under samma period 2016. Orsaken till det högre utfallet är främst att lönesumman beräknas bli högre.

Nettot av grundbeslut om debiterad slutlig skatt (för 2016), att betala eller återfå, uppgår hittills i år (januari-november) till 65,6 miljarder kronor. Kvarskatten är alltså totalt högre än vad de skattskyldiga får i återbäring. Det är 7,6 miljarder kronor mer än föregående år.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre än den preliminära, vilket medförde högre utbetalningar till kommuner och landsting. Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre än den preliminära. Skillnaden mellan åren är -2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

Debiterad källskatt att betala för 2017 uppgår för de första 11 månaderna till 620,8 miljarder kronor. Det är 28,7 miljarder kronor (4,9 procent) högre än samma period föregående år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev i november 17,8 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än i november 2016.

Utfallet för perioden januari–november uppgår till 166,4 miljarder kronor, vilket är 11,1 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Skillnaden beror främst på att utfallet under 2016 var ovanligt högt på grund av en engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern. Rensat för den engångseffekten så har skatterna från bolagen ökat.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i november 1,9 miljarder kronor (6,2 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften fortsätter att öka kraftigt medan övriga socialavgifter sjunker eller ökar måttligt.

Inkomsterna för de första 11 månaderna blev 21,0 miljarder kronor (6,2 procent) högre. Det beror främst på att lönesumman blivit högre, men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

För 2017 har

  • efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent
  • sjukförsäkringsavgiften minskat från 4,85 till 4,35 procent
  • arbetsskadeavgiften minskat från 0,3 till 0,2 procent.
  • den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent.

Utfallen för de avgifter som fått minskad andel har därför minskat eller ökat måttligt de 11 första månaderna medan den allmänna löneavgiften ökat kraftigt med 23,3 miljarder kronor (15,9 procent). Ökningen beror även på att den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga debiterades den allmänna löneavgiften fram till och med juli 2016.

9300 Skatt på egendom

Skatt på egendom blev i november 1,1 miljarder kronor, vilket är på samma nivå som i november 2016. Hittills i år har endast inkomster från stämpelskatt rapporterats.

För perioden januari–november har inkomsterna från stämpelskatt minskat med 0,1 miljarder kronor (0,8 procent) jämfört med samma period 2016.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 57,1 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor (2,5 procent) högre än i november 2016. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För perioden januari–november uppgår utfallet till 487,8 miljarder kronor. Det är 21,7 miljarder kronor (4,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 46,7 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor (2,1 procent) högre än i november i fjol. För de första elva månaderna blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 365,5 miljarder kronor. Det är 20,2 miljarder kronor (5,9 procent) högre än samma period 2016.

Energiskatterna uppgår till 63,8 miljarder kronor för perioden januari−november. Det är 1,0 miljard kronor (1,6 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Utfallet för Fordonsskatt uppgår till 12,4 miljarder kronor, vilket är i ungefär samma nivå som samma period föregående år.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen i november blev 3,8 miljarder kronor lägre än i november 2016. Orsaken är högre debiteringar samt högre utbetalningar från skattekonto. Detta motverkas av att även inbetalningarna till skattekonto blev högre.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
9000 Löpande redovisade skatter 90 263 1 344 886 981 - 8 822
9100 Skatt på inkomst 20 159 2 198 91 806 - 11 703
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 2 218 572 - 83 658 - 1 442
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 846 1 342 166 445 - 11 143
9141 Kupongskatt - 55 296 6 364 907
Övriga inkomsttitlar 150 - 12 2 656 - 24
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 25 - 6 434 - 18
9131 Ofördelbara inkomstskatter 6 5 871 - 63
9144 Lotteriskatt 119 - 11 1 350 56
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 841 1 916 360 766 21 010
9212 Efterlevandepensionsavgift 997 - 581 12 064 - 5 604
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 189 - 348 68 927 - 2 084
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 698 194 41 206 2 340
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 879 333 18 195 1 554
9253 Arbetsskadeavgift 285 - 120 3 354 - 1 163
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 640 179 40 135 2 297
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 246 2 250 169 593 23 311
9291 Särskild löneskatt 908 8 7 293 359
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 108 34 11 083 - 88
9341 Stämpelskatt 1 108 34 11 083 - 88
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 57 107 1 388 487 794 21 717
9411 Mervärdesskatt, netto 46 661 981 365 544 20 234
9424 Tobaksskatt 1 014 50 10 945 - 138
9425 Alkoholskatt 1 111 75 13 246 376
9428 Energiskatt 5 799 454 63 814 991
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 923 220
9461 Fordonsskatt 1 031 - 24 12 438 - 68
Övriga inkomsttitlar 1 492 - 148 16 595 10
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 38 - 312 2 878 - 944
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 1 1 47 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 46 0
9436 Skatt på avfall 80 - 26 252 - 78
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 5 1 115 - 3
9438 Kemikalieskatt 118 118 436 436
9452 Skatt på annonser och reklam - 5 - 21 151 - 25
9453 Avgifter för telekommunikation 100 99 100 2
9454 Skatt på spel 1 0 13 0
9455 Lotteriavgifter 3 0 29 2
9458 Lokalradioavgifter 0 0 102 - 23
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 81 7 944 102
9463 Trängselskatt 257 - 26 2 540 163
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 243 8 2 647 35
9471 Tullmedel 486 - 27 5 718 273
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 68 27 465 119
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 15 2 68 - 48
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 174 - 287 - 54 928 - 2 251
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 500 - 307 - 58 505 - 2 469
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 3 577 218
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 17 274 - 3 804 - 11 665 - 37 596
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 18 168 - 3 730 - 23 880 - 37 804
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 304 23 4 362 394
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 590 - 98 7 853 - 186
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 496 - 101 2 125 90
9811 Skattetillägg 362 - 23 1 625 88
9821 Förseningsavgifter 134 - 78 500 2
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0

Kontakt