November 2017 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

För november redovisas inga inkomster av försåld egendom.

Inkomster av försåld egendom uppgår för perioden januari–november till 8 miljoner kronor, vilket är 222 miljoner kronor lägre jämfört motsvarande period 2016. Det lägre utfallet förklaras huvudsakligen av att staten sålde aktier i SAS AB (publ) för 210 miljoner kronor år 2016. Inlevererat överskott från Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter uppgår hittills i år till 6 miljoner kronor. Dessutom redovisas inkomster från Sveriges geologiska undersöknings försäljning av oljelagringsanläggningar samt fastighetsförsäljning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Den 28 november 2017 skrev regeringen avtal med Euroapotheca UAB om att sälja statens innehav av aktier i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB till ett försäljningspris om 1 694 miljoner kronor. Inkomster från denna försäljning kommer att redovisas under 2018 då affären ska slutföras.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB 2017
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 8 - 222 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 2 - 209 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 2 - 209 5 000
SB = statens budget

Kontakt