November 2017 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 452 miljoner kronor i november, vilket är 656 miljoner kronor lägre än i november 2016.

Inkomster av statens verksamhet uppgår för januari–november till 25 381 miljoner kronor. Det är 4 536 miljoner kronor (15,2 procent) lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror framför allt på att utdelningarna från statens aktier blivit lägre.

2400 Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier blev 32 miljoner kronor i november. Utdelningen kommer från Bostadsgaranti. I november 2016 redovisades inga utdelningar.

För perioden januari–november uppgår inkomsterna till 8 558 miljoner kronor. Det är 4 031 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Akademiska hus, Apoteket och Telia Company har levererat in lägre utdelning hittills i år jämfört med samma period föregående år.

Aktieutdelningar 2016 och 2017, miljoner kronor
Utfall november 2017 Utfall november 2016 Utfall jan-nov 2017 Utfall jan-nov 2016 Skillnad
Akademiska hus 1 393 3 290 -1 897
Apoteket 300 1 100 -800
Bostadsgaranti 32 32 2 30
Sweden House 2 2 0
Infranord 84 0 84
Jernhusen 178 500 -322
Lernia 14 50 -36
Metria 2 8 -6
Nordiska investeringsbanken 186 195 -10
SBAB 628 0 628
SJ 260 188 72
Specialfastigheter 497 446 51
Sveaskog 800 800 0
Svensk Bilprovning 67 56 11
Svensk Exportkredit 234 356 -122
Svevia 299 150 149
Swedavia 143 232 -89
Telia Company 3 229 4 844 -1 614
Teracom Group 210 285 -75
Vasallen 0 85 -85
Totalt 32 8 558 12 588 -4 031
Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB 2017
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 452 - 656 25 381 - 4 536 27 764
2100 Rörelseöverskott 4 - 731 3 116 - 1 118 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 - 729 359 - 370 410
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 4 - 2 22 - 5 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 362 75 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 362 75 384
2300 Ränteinkomster 217 179 2 053 386 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 34 1 37
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 - 1 26 - 20 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 211 179 1 992 405 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 32 32 8 558 - 4 031 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 32 32 8 558 - 4 031 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 021 33 9 050 - 501 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 80 6 889 18 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 3 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 288 4 2 862 63 3 396
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 20 10 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 19 23 344 256 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 127 - 63 1 389 - 168 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 117 - 5 1 190 - 4 1 303
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 83 65 173 20 150
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 3 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 264 18 543 24 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 263 - 23 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 7 - 13 415 - 17 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 21 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 4 4
2558 Avgifter för årlig revision 15 - 3 136 - 4 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 30 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 16 - 2 21
2562 CSN-avgifter 16 0 756 - 668 802
2600 Försäljningsinkomster 0 0 76 28 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 76 28 67
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0 0
2700 Böter m.m. 90 - 30 1 027 47 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 1 88 - 12 95
2712 Bötesmedel 53 - 38 722 - 3 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 - 1 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 23 9 158 48 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 0 59 15 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 29 - 135 1 139 578 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 29 - 135 1 139 578 820
SB = statens budget

Kontakt