November 2017 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 92,9 miljarder kronor i november, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än i november 2016.

De totala inkomsterna för januari–november uppgår till 933,0 miljarder kronor. Det är 13,5 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2016.

Inkomster från löpande redovisade skatter är 8,8 miljarder kronor (1,0 procent) lägre jämfört med januari–november 2016. Betalningsdifferenser, skattekonto uppgår hittills i år till minus 11,7 miljarder att jämföra med plus 25,9 miljarder för motsvarande period 2016. Dessutom har juridiska personers inkomstskatt minskat med 11,1 miljarder kronor jämfört med 2016. Dessa inkomstminskningar motverkas delvis av ökade inkomster från allmän löneavgift och mervärdesskatt.

För perioden januari–november uppgår utdelningar från statens aktier till 8,6 miljarder kronor. Det är 4,0 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB 2017
1000 Statens skatteinkomster 1 023 715
1100 Direkta skatter på arbete 644 674
1111 Statlig inkomstskatt 61 099
1115 Kommunal inkomstskatt 706 130
1121 Allmän pensionsavgift 119 148
1131 Artistskatt 2
1141 Allmän pensionsavgift - 119 115
1144 Fastighetsavgift - 241
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 108 615
1154 Hus-avdrag - 13 664
1155 Gåvor till ideell verksamhet 0
1156 Övriga skattereduktioner - 17
1200 Indirekta skatter på arbete 559 224
1211 Sjukförsäkringsavgift 82 399
1212 Föräldraförsäkringsavgift 44 173
1213 Arbetsskadeavgift 5 097
1214 Ålderspensionsavgift 180 453
1215 Efterlevandepensionsavgift 19 878
1216 Arbetsmarknadsavgift 44 235
1217 Allmän löneavgift 163 948
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 1 699
1241 Sjukförsäkringsavgift 268
1242 Föräldraförsäkringsavgift 1 117
1243 Arbetsskadeavgift 129
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 205
1245 Efterlevandepensionsavgift 502
1246 Arbetsmarknadsavgift 0
1247 Allmän löneavgift 3 912
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 126
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 37 182
1271 Pensionskostnader, företag 35 458
1272 Pensionskostnader, staten 3 866
1273 Förvärvsinkomster 3 938
1274 Egenföretagare 1 362
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 1 699
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 039
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 87
1291 Tjänstegruppliv 467
1300 Skatt på kapital 228 671
1311 Skatt på kapital 76 168
1312 Skattereduktion kapital - 15 187
1313 Expansionsmedelsskatt 9
1321 Skatt på företagsvinster 113 738
1322 Skattereduktioner 0
1331 Kupongskatt 5 142
1341 Avkastningsskatt hushåll 0
1342 Avkastningsskatt företag 3 450
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 274
1351 Fastighetsskatt hushåll 689
1352 Fastighetsskatt företag 14 428
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 13 901
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 304
1361 Stämpelskatt 12 755
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 542 573
1411 Mervärdesskatt 413 751
1421 Skatt på tobak 11 778
1422 Skatt på etylalkohol 4 096
1423 Skatt på vin 6 021
1424 Skatt på mellanklassprodukter 163
1425 Skatt på öl 4 132
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 6
1431 Skatt på elektrisk kraft 23 184
1432 Energiskatt bensin 11 875
1433 Energiskatt oljeprodukter 11 535
1434 Energiskatt övrigt 301
1441 Koldioxidskatt bensin 7 811
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 076
1443 Koldioxidskatt övrigt 770
1451 Svavelskatt 12
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 52
1454 Skatt på bekämpningsmedel 135
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 2 347
1456 Avfallsskatt 268
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 54
1458 Övriga skatter 126
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 332
1461 Kemikalieskatt 1 116
1471 Fordonsskatt 14 139
1472 Vägavgifter 851
1473 Trängselskatt 2 730
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 870
1481 Systembolaget AB:s överskott 206
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 900
1483 Skatt på spel 17
1484 Lotteriskatt 1 431
1485 Lotteriavgifter 31
1486 Skatt på annonser och reklam 198
1488 Lokalradioavgifter 143
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 104
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
1500 Skatt på import 6 544
1511 Tullmedel 6 510
1512 Sockeravgifter 34
1600 Restförda och övriga skatter 11 329
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 410
1612 Restförda skatter, företag - 2 911
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 188
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 775
1623 Anstånd 1 089
1624 Övriga skatter 1 610
1625 Skattetillägg 205
1626 Förseningsavgifter 39
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 238
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 510
1635 Skattetillägg 1 085
1636 Förseningsavgifter 392
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 514
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 2 461
1644 Batteriavgifter 4
1645 Kväveoxidavgifter 590
1647 Resolutionsavgifter 7 400
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 544
1711 EU-skatter - 6 544
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer - 968 068
1811 Kommunala inkomstskatter - 722 945
1812 Avgifter till AP-fonder - 245 123
1900 Periodiseringar 5 312
1911 Uppbördsförskjutningar 14 120
1921 Kommuner och landsting - 2 081
1922 Ålderpensionssystemet 434
1923 Företag och hushåll - 5 621
1924 Kyrkosamfund - 996
1925 EU 41
1931 Anstånd - 583
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 452 - 656 25 381 - 4 536 27 764
2100 Rörelseöverskott 4 - 731 3 116 - 1 118 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 - 729 359 - 370 410
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 4 - 2 22 - 5 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 362 75 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 362 75 384
2300 Ränteinkomster 217 179 2 053 386 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 34 1 37
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 - 1 26 - 20 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 211 179 1 992 405 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 32 32 8 558 - 4 031 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 32 32 8 558 - 4 031 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 021 33 9 050 - 501 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 80 6 889 18 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 3 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 288 4 2 862 63 3 396
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 20 10 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 19 23 344 256 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 127 - 63 1 389 - 168 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 117 - 5 1 190 - 4 1 303
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 83 65 173 20 150
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 3 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 264 18 543 24 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 263 - 23 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 7 - 13 415 - 17 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 21 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 4 4
2558 Avgifter för årlig revision 15 - 3 136 - 4 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 30 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 16 - 2 21
2562 CSN-avgifter 16 0 756 - 668 802
2600 Försäljningsinkomster 0 0 76 28 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 76 28 67
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0 0
2700 Böter m.m. 90 - 30 1 027 47 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 1 88 - 12 95
2712 Bötesmedel 53 - 38 722 - 3 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 - 1 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 23 9 158 48 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 0 59 15 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 29 - 135 1 139 578 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 29 - 135 1 139 578 820
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 8 - 222 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 2 - 209 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 2 - 209 5 000
4000 Återbetalning av lån 64 - 11 710 - 9 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 1 0 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 51 - 12 493 - 50 529
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 51 - 12 493 - 50 529
4500 Återbetalning av övriga lån 13 1 216 40 162
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 61 21 1
4526 Återbetalning av övriga lån 13 1 155 19 161
5000 Kalkylmässiga inkomster 942 65 10 512 585 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 16 - 1 98 - 10 97
5121 Amortering på statskapital 16 - 1 98 - 10 97
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 926 66 10 414 594 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 926 66 10 414 594 11 197
6000 Bidrag m.m. från EU 158 - 866 9 430 - 492 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 97 - 606 7 541 - 735 8 515
6111 Gårdsstöd 73 56 6 619 384 6 431
6113 Övriga interventioner 20 12 112 21 130
6114 Exportbidrag 0 0 0
6115 Djurbidrag 0 0 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 3 - 15 - 51 - 34 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 - 658 861 - 1 106 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 9 - 45 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 - 22 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 9 - 23 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 0 532 237 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 - 47 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 1 0 532 284 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 578 256 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 578 256 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 60 - 260 213 - 166 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 60 - 260 213 - 166 22
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 557 - 40 186
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 557 - 40 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 100 002
7100 Tillkommande skatter 10 149
7112 Tullmedel 6 469
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 34
7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 646
7200 Avräkningar - 110 151
7211 Intäkter som förs till fonder - 11 970
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 31 738
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 66 443
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 90 263 1 344 886 981 - 8 822
9100 Skatt på inkomst 20 159 2 198 91 806 - 11 703
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 2 218 572 - 83 658 - 1 442
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 846 1 342 166 445 - 11 143
9141 Kupongskatt - 55 296 6 364 907
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 25 - 6 434 - 18
9131 Ofördelbara inkomstskatter 6 5 871 - 63
9144 Lotteriskatt 119 - 11 1 350 56
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 841 1 916 360 766 21 010
9212 Efterlevandepensionsavgift 997 - 581 12 064 - 5 604
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 189 - 348 68 927 - 2 084
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 698 194 41 206 2 340
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 879 333 18 195 1 554
9253 Arbetsskadeavgift 285 - 120 3 354 - 1 163
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 640 179 40 135 2 297
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 246 2 250 169 593 23 311
9291 Särskild löneskatt 908 8 7 293 359
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 108 34 11 083 - 88
9341 Stämpelskatt 1 108 34 11 083 - 88
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 57 107 1 388 487 794 21 717
9411 Mervärdesskatt, netto 46 661 981 365 544 20 234
9424 Tobaksskatt 1 014 50 10 945 - 138
9425 Alkoholskatt 1 111 75 13 246 376
9428 Energiskatt 5 799 454 63 814 991
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 923 220
9461 Fordonsskatt 1 031 - 24 12 438 - 68
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 38 - 312 2 878 - 944
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 1 1 47 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 46 0
9436 Skatt på avfall 80 - 26 252 - 78
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 5 1 115 - 3
9438 Kemikalieskatt 118 118 436 436
9452 Skatt på annonser och reklam - 5 - 21 151 - 25
9453 Avgifter för telekommunikation 100 99 100 2
9454 Skatt på spel 1 0 13 0
9455 Lotteriavgifter 3 0 29 2
9458 Lokalradioavgifter 0 0 102 - 23
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 81 7 944 102
9463 Trängselskatt 257 - 26 2 540 163
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 243 8 2 647 35
9471 Tullmedel 486 - 27 5 718 273
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 68 27 465 119
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 15 2 68 - 48
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 174 - 287 - 54 928 - 2 251
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 500 - 307 - 58 505 - 2 469
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 3 577 218
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 17 274 - 3 804 - 11 665 - 37 596
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 18 168 - 3 730 - 23 880 - 37 804
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 304 23 4 362 394
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 590 - 98 7 853 - 186
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 496 - 101 2 125 90
9811 Skattetillägg 362 - 23 1 625 88
9821 Förseningsavgifter 134 - 78 500 2
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
Totala inkomster 92 879 - 124 933 022 - 13 497 979 734
SB = statens budget

Kontakt