Oktober 2017 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i oktober till -11,4 miljarder kronor. Förra året var utfallet -10,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -1,2 miljarder kronor och beror i huvudsak på högre utbetalningar av kommunala skattemedel till kommuner och landsting. Att skatten för fysiska personer generellt redovisas med negativt tecken beror främst på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga.

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår för de första 10 månaderna till -85,9 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2016 var -83,9 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -2,0 miljarder kronor.

Förskotten till kommuner och landsting uppgick under perioden januari-oktober till 588,0 miljarder kronor. Det är 28,0 miljarder kronor högre än under samma period 2016. Orsaken till det högre utfallet är främst att  lönesumman beräknas bli högre.

Nettot av grundbeslut om debiterad slutlig skatt (för 2016), att betala eller återfå, uppgår hittills i år (januari-oktober) till 49,3 miljarder kronor. Kvarskatten är alltså totalt högre än vad de skattskyldiga får i återbäring. Det är 6,6 miljarder kronor mer än föregående år.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre än den preliminära, vilket medförde högre utbetalningar till kommuner och landsting. Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre än den preliminära. Skillnaden mellan åren är -2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

Debiterad källskatt att betala för 2017 uppgår för de första tio månaderna till 565,1 miljarder kronor. Det är 25,8 miljarder kronor (4,8 procent) högre än samma period föregående år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev i oktober 14,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än i oktober 2016.

Utfallet för perioden januari–oktober uppgår till 148,6 miljarder kronor, vilket är 12,5 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Skillnaden beror främst på att utfallet under 2016 var ovanligt högt på grund av en engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern. Rensat för den engångseffekten så har skatterna från bolagen ökat.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i oktober 1,4 miljarder kronor (4,5 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften fortsätter att öka kraftigt medan övriga socialavgifter sjunker eller ökar måttligt.

Inkomsterna för de första 10 månaderna blev 19,1 miljarder kronor (6,2 procent) högre. Det beror främst på att lönesumman blivit högre, men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

För 2017 har

  • efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent
  • sjukförsäkringsavgiften minskat från 4,85 till 4,35 procent
  • arbetsskadeavgiften minskat från 0,3 till 0,2 procent.
  • den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent.

Utfallen för de avgifter som fått minskad andel har därför minskat eller ökat måttligt de 10 första månaderna medan den allmänna löneavgiften ökat kraftigt med 21,1 miljarder kronor (15,8 procent). Ökningen beror även på att den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga debiterades den allmänna löneavgiften fram till och med juli 2016.

9300 Skatt på egendom

Skatt på egendom blev i oktober 1,1 miljard kronor, vilket är 0,1 miljard kronor högre än i september 2016 och beror på högre inkomster från stämpelskatt.

För perioden januari–oktober har inkomsterna från stämpelskatt minskat med 0,1 miljarder kronor (1,2 procent) jämfört med samma period 2016.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 34,2 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor (6,6 procent) högre än i oktober 2016. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För perioden januari–oktober uppgår utfallet till 430,7 miljarder kronor. Det är 20,3 miljarder kronor (5,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 23,3 miljarder kronor, vilket är 2,2 miljarder kronor (10,5 procent) högre än i oktober i fjol. För de första tio månaderna blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 318,9 miljarder kronor. Det är 19,3 miljarder kronor (6,4 procent) högre än samma period 2016.

Energiskatterna uppgår till 58,0 miljarder kronor för perioden januari−oktober. Det är 0,5 miljarder kronor (0,9 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Utfallet för Fordonsskatt uppgår till 11,4 miljarder kronor, vilket är i ungefär samma nivå som samma period föregående år.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen i oktober blev 11,4 miljarder kronor. Det beror framför allt på höga inbetalningar på skattekonto, vilka till största delen består av kvarskatt från de skattskyldiga som fick slutskattebeskedet i september, främst företagare och övriga skattskyldiga som deklarerat på papper.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
9000 Löpande redovisade skatter 75 157 2 559 796 718 - 10 165
9100 Skatt på inkomst 2 707 - 2 678 71 647 - 13 901
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 417 - 1 228 - 85 877 - 2 014
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 14 089 - 190 148 600 - 12 485
9141 Kupongskatt - 112 - 162 6 419 611
Övriga inkomsttitlar 148 - 1 098 2 505 - 13
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 25 - 1 409 - 11
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 - 1 099 865 - 68
9144 Lotteriskatt 122 2 1 231 67
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 216 1 400 327 924 19 095
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 004 - 595 11 067 - 5 023
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 232 - 395 62 738 - 1 737
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 724 171 37 508 2 146
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 688 22 16 316 1 221
9253 Arbetsskadeavgift 287 - 123 3 069 - 1 043
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 682 167 36 495 2 118
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 341 2 163 154 347 21 061
9291 Särskild löneskatt 258 - 9 6 385 351
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 100 88 9 976 - 123
9341 Stämpelskatt 1 100 88 9 976 - 123
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 34 239 2 119 430 686 20 329
9411 Mervärdesskatt, netto 23 325 2 215 318 883 19 252
9424 Tobaksskatt 1 038 40 9 930 - 188
9425 Alkoholskatt 1 054 - 21 12 135 301
9428 Energiskatt 5 261 15 58 015 538
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 900 100 4 923 220
9461 Fordonsskatt 1 338 140 11 408 - 44
Övriga inkomsttitlar 1 322 - 370 15 103 158
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 37 - 315 2 840 - 632
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 46 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 4 - 2 42 0
9436 Skatt på avfall 15 15 172 - 52
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 5 - 7 111 - 5
9438 Kemikalieskatt 117 117 318 318
9452 Skatt på annonser och reklam 18 16 157 - 4
9453 Avgifter för telekommunikation 0 - 97 0 - 97
9454 Skatt på spel 1 0 12 0
9455 Lotteriavgifter 3 0 27 2
9458 Lokalradioavgifter 26 0 102 - 23
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 133 59 863 95
9463 Trängselskatt 255 44 2 284 189
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 243 1 2 404 27
9471 Tullmedel 548 - 74 5 232 300
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 5 0 1
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 63 25 398 91
9481 Övriga skatter på varor och tjänster - 145 - 157 53 - 50
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 816 - 812 - 50 753 - 1 965
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 141 - 832 - 54 005 - 2 163
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 3 252 198
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 11 406 2 305 5 609 - 33 792
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 10 174 2 179 - 5 712 - 34 074
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 577 155 4 058 371
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 655 - 29 7 263 - 89
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 306 138 1 629 191
9811 Skattetillägg 138 50 1 263 111
9821 Förseningsavgifter 167 87 366 81
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0

Kontakt