Oktober 2017 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 2 890 miljoner kronor i oktober, vilket är 463 miljoner kronor lägre än i oktober 2016.

Inkomster av statens verksamhet uppgår för januari–oktober till 23 929 miljoner kronor. Det är 3 879 miljoner kronor (14,0 procent) lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror framför allt på att utdelningarna från statens aktier blivit lägre.

2400 Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier blev 1 615 miljoner kronor i oktober. Utdelningen kommer från Telia Company. I oktober 2016 redovisades utdelning från Telia Company på 2 422 miljoner kronor.

För perioden januari–oktober uppgår inkomsterna till 8 526 miljoner kronor. Det är 4 063 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Akademiska hus, Apoteket och Telia Company har levererat in lägre utdelning hittills i år jämfört med samma period föregående år.

Aktieutdelningar 2016 och 2017, miljoner kronor
Utfall oktober 2017 Utfall oktober 2016 Utfall jan-oktober 2017 Utfall jan-oktober 2016 Skillnad
Akademiska hus 1 393 3 290 -1 897
Apoteket 300 1 100 -800
Bostadsgaranti 0 2 -2
Sweden House 2 2 0
Infranord 84 0 84
Jernhusen 178 500 -322
Lernia 14 50 -36
Metria 2 8 -6
Nordiska investeringsbanken 186 195 -10
SBAB 628 0 628
SJ 260 188 72
Specialfastigheter 497 446 51
Sveaskog 800 800 0
Svensk Bilprovning 67 56 11
Svensk Exportkredit 234 356 -122
Svevia 299 150 149
Swedavia 143 232 -89
Telia Company 1 615 2 422 3 229 4 844 -1 614
Teracom Group 210 285 -75
Vasallen 0 85 -85
Totalt 1 615 2 422 8 526 12 588 -4 063
Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB 2017
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 890 - 463 23 929 - 3 879 27 764
2100 Rörelseöverskott 0 0 3 112 - 388 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 359 359 410
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 18 - 3 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 301 80 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 301 80 384
2300 Ränteinkomster 172 141 1 836 207 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 32 0 37
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 0 23 - 20 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 167 141 1 781 226 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 1 615 - 807 8 526 - 4 063 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 1 615 - 807 8 526 - 4 063 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 886 92 8 029 - 534 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 76 2 809 12 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 3 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 288 6 2 574 58 3 396
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 19 10 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 44 28 325 232 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 125 - 61 1 262 - 105 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 126 29 1 073 1 1 303
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 50 22 90 - 45 150
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 3 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 11 - 5 279 5 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 64 64 263 - 23 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 27 7 409 - 4 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 21 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 - 1 0 - 4 4
2558 Avgifter för årlig revision 17 1 121 - 1 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 28 0 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 14 - 3 21
2562 CSN-avgifter 53 - 1 740 - 667 802
2600 Försäljningsinkomster 0 0 76 28 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 76 28 67
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0 0
2700 Böter m.m. 101 14 937 78 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 2 80 - 11 95
2712 Bötesmedel 69 - 4 669 35 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 - 1 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 19 14 134 39 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 1 54 15 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 116 98 1 110 712 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 116 98 1 110 712 820
SB = statens budget

Kontakt