Oktober 2017 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 79,0 miljarder kronor i oktober, vilket är 1,8 miljarder kronor högre än i oktober 2016.

De totala inkomsterna för januari–oktober uppgår till 840,1 miljarder kronor. Det är 13,4 miljarder kronor lägre än för samma period 2016.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB 2017
1000 Statens skatteinkomster 1 023 715
1100 Direkta skatter på arbete 644 674
1111 Statlig inkomstskatt 61 099
1115 Kommunal inkomstskatt 706 130
1121 Allmän pensionsavgift 119 148
1131 Artistskatt 2
1141 Allmän pensionsavgift - 119 115
1144 Fastighetsavgift - 241
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 108 615
1154 Hus-avdrag - 13 664
1155 Gåvor till ideell verksamhet 0
1156 Övriga skattereduktioner - 17
1200 Indirekta skatter på arbete 559 224
1211 Sjukförsäkringsavgift 82 399
1212 Föräldraförsäkringsavgift 44 173
1213 Arbetsskadeavgift 5 097
1214 Ålderspensionsavgift 180 453
1215 Efterlevandepensionsavgift 19 878
1216 Arbetsmarknadsavgift 44 235
1217 Allmän löneavgift 163 948
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 1 699
1241 Sjukförsäkringsavgift 268
1242 Föräldraförsäkringsavgift 1 117
1243 Arbetsskadeavgift 129
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 205
1245 Efterlevandepensionsavgift 502
1246 Arbetsmarknadsavgift 0
1247 Allmän löneavgift 3 912
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 126
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 37 182
1271 Pensionskostnader, företag 35 458
1272 Pensionskostnader, staten 3 866
1273 Förvärvsinkomster 3 938
1274 Egenföretagare 1 362
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 1 699
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 039
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 87
1291 Tjänstegruppliv 467
1300 Skatt på kapital 228 671
1311 Skatt på kapital 76 168
1312 Skattereduktion kapital - 15 187
1313 Expansionsmedelsskatt 9
1321 Skatt på företagsvinster 113 738
1322 Skattereduktioner 0
1331 Kupongskatt 5 142
1341 Avkastningsskatt hushåll 0
1342 Avkastningsskatt företag 3 450
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 274
1351 Fastighetsskatt hushåll 689
1352 Fastighetsskatt företag 14 428
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 13 901
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 304
1361 Stämpelskatt 12 755
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 542 573
1411 Mervärdesskatt 413 751
1421 Skatt på tobak 11 778
1422 Skatt på etylalkohol 4 096
1423 Skatt på vin 6 021
1424 Skatt på mellanklassprodukter 163
1425 Skatt på öl 4 132
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 6
1431 Skatt på elektrisk kraft 23 184
1432 Energiskatt bensin 11 875
1433 Energiskatt oljeprodukter 11 535
1434 Energiskatt övrigt 301
1441 Koldioxidskatt bensin 7 811
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 076
1443 Koldioxidskatt övrigt 770
1451 Svavelskatt 12
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 52
1454 Skatt på bekämpningsmedel 135
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 2 347
1456 Avfallsskatt 268
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 54
1458 Övriga skatter 126
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 332
1461 Kemikalieskatt 1 116
1471 Fordonsskatt 14 139
1472 Vägavgifter 851
1473 Trängselskatt 2 730
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 870
1481 Systembolaget AB:s överskott 206
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 900
1483 Skatt på spel 17
1484 Lotteriskatt 1 431
1485 Lotteriavgifter 31
1486 Skatt på annonser och reklam 198
1488 Lokalradioavgifter 143
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 104
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
1500 Skatt på import 6 544
1511 Tullmedel 6 510
1512 Sockeravgifter 34
1600 Restförda och övriga skatter 11 329
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 410
1612 Restförda skatter, företag - 2 911
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 188
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 775
1623 Anstånd 1 089
1624 Övriga skatter 1 610
1625 Skattetillägg 205
1626 Förseningsavgifter 39
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 238
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 510
1635 Skattetillägg 1 085
1636 Förseningsavgifter 392
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 514
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 2 461
1644 Batteriavgifter 4
1645 Kväveoxidavgifter 590
1647 Resolutionsavgifter 7 400
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 544
1711 EU-skatter - 6 544
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer - 968 068
1811 Kommunala inkomstskatter - 722 945
1812 Avgifter till AP-fonder - 245 123
1900 Periodiseringar 5 312
1911 Uppbördsförskjutningar 14 120
1921 Kommuner och landsting - 2 081
1922 Ålderpensionssystemet 434
1923 Företag och hushåll - 5 621
1924 Kyrkosamfund - 996
1925 EU 41
1931 Anstånd - 583
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 890 - 463 23 929 - 3 879 27 764
2100 Rörelseöverskott 0 0 3 112 - 388 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 359 359 410
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 18 - 3 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 301 80 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 301 80 384
2300 Ränteinkomster 172 141 1 836 207 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 32 0 37
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 0 23 - 20 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 167 141 1 781 226 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 1 615 - 807 8 526 - 4 063 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 1 615 - 807 8 526 - 4 063 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 886 92 8 029 - 534 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 76 2 809 12 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 3 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 288 6 2 574 58 3 396
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 19 10 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 44 28 325 232 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 125 - 61 1 262 - 105 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 126 29 1 073 1 1 303
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 50 22 90 - 45 150
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 3 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 11 - 5 279 5 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken 64 64 263 - 23 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 27 7 409 - 4 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 21 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 - 1 0 - 4 4
2558 Avgifter för årlig revision 17 1 121 - 1 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 28 0 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 14 - 3 21
2562 CSN-avgifter 53 - 1 740 - 667 802
2600 Försäljningsinkomster 0 0 76 28 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 76 28 67
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0 0
2700 Böter m.m. 101 14 937 78 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 2 80 - 11 95
2712 Bötesmedel 69 - 4 669 35 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 - 1 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 19 14 134 39 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 1 54 15 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 116 98 1 110 712 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 116 98 1 110 712 820
3000 Inkomster av försåld egendom 0 - 210 8 - 222 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 - 210 2 - 209 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 - 210 2 - 209 5 000
4000 Återbetalning av lån 44 - 4 646 1 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 1 0 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 27 - 1 442 - 39 529
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 27 - 1 442 - 38 529
4500 Återbetalning av övriga lån 17 - 3 203 39 162
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 - 8 61 21 1
4526 Återbetalning av övriga lån 17 5 142 18 161
5000 Kalkylmässiga inkomster 931 71 9 570 519 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 82 - 9 97
5121 Amortering på statskapital 0 0 82 - 9 97
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 931 71 9 488 528 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 931 71 9 488 528 11 197
6000 Bidrag m.m. från EU 15 - 106 9 272 374 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 16 16 7 444 - 129 8 515
6111 Gårdsstöd 7 7 6 545 328 6 431
6113 Övriga interventioner 4 4 92 9 130
6114 Exportbidrag 0 0 0
6115 Djurbidrag 0 0 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 5 5 - 54 - 18 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 861 - 447 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 9 - 45 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 - 22 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 9 - 23 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 0 531 237 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 - 47 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 0 531 284 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 578 256 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 578 256 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk - 3 - 18 153 94 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk - 3 - 18 153 94 22
6900 Övriga bidrag från EU 3 - 104 557 - 40 186
6911 Övriga bidrag från EU 3 - 104 557 - 40 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 100 002
7100 Tillkommande skatter 10 149
7112 Tullmedel 6 469
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 34
7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 646
7200 Avräkningar - 110 151
7211 Intäkter som förs till fonder - 11 970
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 31 738
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 66 443
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 75 157 2 559 796 718 - 10 165
9100 Skatt på inkomst 2 707 - 2 678 71 647 - 13 901
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 417 - 1 228 - 85 877 - 2 014
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 14 089 - 190 148 600 - 12 485
9141 Kupongskatt - 112 - 162 6 419 611
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 25 - 1 409 - 11
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 - 1 099 865 - 68
9144 Lotteriskatt 122 2 1 231 67
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 216 1 400 327 924 19 095
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 004 - 595 11 067 - 5 023
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 232 - 395 62 738 - 1 737
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 724 171 37 508 2 146
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 688 22 16 316 1 221
9253 Arbetsskadeavgift 287 - 123 3 069 - 1 043
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 682 167 36 495 2 118
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 341 2 163 154 347 21 061
9291 Särskild löneskatt 258 - 9 6 385 351
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 100 88 9 976 - 123
9341 Stämpelskatt 1 100 88 9 976 - 123
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 34 239 2 119 430 686 20 329
9411 Mervärdesskatt, netto 23 325 2 215 318 883 19 252
9424 Tobaksskatt 1 038 40 9 930 - 188
9425 Alkoholskatt 1 054 - 21 12 135 301
9428 Energiskatt 5 261 15 58 015 538
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 900 100 4 923 220
9461 Fordonsskatt 1 338 140 11 408 - 44
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 37 - 315 2 840 - 632
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 46 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 4 - 2 42 0
9436 Skatt på avfall 15 15 172 - 52
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 5 - 7 111 - 5
9438 Kemikalieskatt 117 117 318 318
9452 Skatt på annonser och reklam 18 16 157 - 4
9453 Avgifter för telekommunikation 0 - 97 0 - 97
9454 Skatt på spel 1 0 12 0
9455 Lotteriavgifter 3 0 27 2
9458 Lokalradioavgifter 26 0 102 - 23
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 133 59 863 95
9463 Trängselskatt 255 44 2 284 189
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 243 1 2 404 27
9471 Tullmedel 548 - 74 5 232 300
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 5 0 1
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 63 25 398 91
9481 Övriga skatter på varor och tjänster - 145 - 157 53 - 50
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 816 - 812 - 50 753 - 1 965
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 141 - 832 - 54 005 - 2 163
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 3 252 198
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 11 406 2 305 5 609 - 33 792
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 10 174 2 179 - 5 712 - 34 074
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 577 155 4 058 371
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 655 - 29 7 263 - 89
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 306 138 1 629 191
9811 Skattetillägg 138 50 1 263 111
9821 Förseningsavgifter 167 87 366 81
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
Totala inkomster 79 036 1 848 840 142 - 13 373 979 734
SB = statens budget

Kontakt