September 2017 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 74,8 miljarder kronor i september, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än i september 2016. De totala inkomsterna för
januari–september uppgår till 761,1 miljarder kronor. Det är 15,2 miljarder kronor lägre än för samma period 2016.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB 2017
1000 Statens skatteinkomster 1 023 715
1100 Direkta skatter på arbete 644 674
1111 Statlig inkomstskatt 61 099
1115 Kommunal inkomstskatt 706 130
1121 Allmän pensionsavgift 119 148
1131 Artistskatt 2
1141 Allmän pensionsavgift - 119 115
1144 Fastighetsavgift - 241
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 108 615
1154 Hus-avdrag - 13 664
1155 Gåvor till ideell verksamhet 0
1156 Övriga skattereduktioner - 17
1200 Indirekta skatter på arbete 559 224
1211 Sjukförsäkringsavgift 82 399
1212 Föräldraförsäkringsavgift 44 173
1213 Arbetsskadeavgift 5 097
1214 Ålderspensionsavgift 180 453
1215 Efterlevandepensionsavgift 19 878
1216 Arbetsmarknadsavgift 44 235
1217 Allmän löneavgift 163 948
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 1 699
1241 Sjukförsäkringsavgift 268
1242 Föräldraförsäkringsavgift 1 117
1243 Arbetsskadeavgift 129
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 205
1245 Efterlevandepensionsavgift 502
1246 Arbetsmarknadsavgift 0
1247 Allmän löneavgift 3 912
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 126
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 37 182
1271 Pensionskostnader, företag 35 458
1272 Pensionskostnader, staten 3 866
1273 Förvärvsinkomster 3 938
1274 Egenföretagare 1 362
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 1 699
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 039
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 87
1291 Tjänstegruppliv 467
1300 Skatt på kapital 228 671
1311 Skatt på kapital 76 168
1312 Skattereduktion kapital - 15 187
1313 Expansionsmedelsskatt 9
1321 Skatt på företagsvinster 113 738
1322 Skattereduktioner 0
1331 Kupongskatt 5 142
1341 Avkastningsskatt hushåll 0
1342 Avkastningsskatt företag 3 450
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 274
1351 Fastighetsskatt hushåll 689
1352 Fastighetsskatt företag 14 428
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 13 901
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 304
1361 Stämpelskatt 12 755
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 542 573
1411 Mervärdesskatt 413 751
1421 Skatt på tobak 11 778
1422 Skatt på etylalkohol 4 096
1423 Skatt på vin 6 021
1424 Skatt på mellanklassprodukter 163
1425 Skatt på öl 4 132
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 6
1431 Skatt på elektrisk kraft 23 184
1432 Energiskatt bensin 11 875
1433 Energiskatt oljeprodukter 11 535
1434 Energiskatt övrigt 301
1441 Koldioxidskatt bensin 7 811
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 076
1443 Koldioxidskatt övrigt 770
1451 Svavelskatt 12
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 52
1454 Skatt på bekämpningsmedel 135
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 2 347
1456 Avfallsskatt 268
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 54
1458 Övriga skatter 126
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 332
1461 Kemikalieskatt 1 116
1471 Fordonsskatt 14 139
1472 Vägavgifter 851
1473 Trängselskatt 2 730
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 870
1481 Systembolaget AB:s överskott 206
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 900
1483 Skatt på spel 17
1484 Lotteriskatt 1 431
1485 Lotteriavgifter 31
1486 Skatt på annonser och reklam 198
1488 Lokalradioavgifter 143
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 104
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
1500 Skatt på import 6 544
1511 Tullmedel 6 510
1512 Sockeravgifter 34
1600 Restförda och övriga skatter 11 329
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 410
1612 Restförda skatter, företag - 2 911
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 188
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 775
1623 Anstånd 1 089
1624 Övriga skatter 1 610
1625 Skattetillägg 205
1626 Förseningsavgifter 39
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 238
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 510
1635 Skattetillägg 1 085
1636 Förseningsavgifter 392
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 514
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 2 461
1644 Batteriavgifter 4
1645 Kväveoxidavgifter 590
1647 Resolutionsavgifter 7 400
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 544
1711 EU-skatter - 6 544
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer - 968 068
1811 Kommunala inkomstskatter - 722 945
1812 Avgifter till AP-fonder - 245 123
1900 Periodiseringar 5 312
1911 Uppbördsförskjutningar 14 120
1921 Kommuner och landsting - 2 081
1922 Ålderpensionssystemet 434
1923 Företag och hushåll - 5 621
1924 Kyrkosamfund - 996
1925 EU 41
1931 Anstånd - 583
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 185 240 21 039 - 3 417 27 764
2100 Rörelseöverskott 0 0 3 112 - 388 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 359 359 410
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 18 - 3 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 301 80 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 301 80 384
2300 Ränteinkomster 120 48 1 664 66 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 30 0 37
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 0 20 - 20 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 115 47 1 614 85 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 6 911 - 3 255 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 6 911 - 3 255 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 691 3 7 144 - 626 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 83 9 733 10 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 2 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 287 6 2 286 52 3 396
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 4 4 18 10 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 23 30 281 204 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 130 11 1 137 - 44 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 73 - 18 947 - 28 1 303
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 2 - 26 41 - 67 150
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 3 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 268 10 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken - 3 - 3 199 - 87 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 4 0 381 - 11 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 21 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 3 4
2558 Avgifter för årlig revision 9 - 4 103 - 2 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 25 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 13 - 3 21
2562 CSN-avgifter 75 - 4 687 - 666 802
2600 Försäljningsinkomster 17 2 76 28 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 17 2 76 28 67
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0 0
2700 Böter m.m. 91 13 836 64 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 1 74 - 13 95
2712 Bötesmedel 65 11 599 39 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 - 1 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 14 2 115 24 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 1 49 14 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 206 179 994 615 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 206 179 994 615 820
3000 Inkomster av försåld egendom 1 0 8 - 13 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 1 0 2 1 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 1 0 2 1 5 000
4000 Återbetalning av lån 52 6 602 5 691
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 1 0 1
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0 0 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 27 - 5 415 - 38 529
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 27 - 5 415 - 38 529
4500 Återbetalning av övriga lån 24 11 186 43 162
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 12 10 61 29 1
4526 Återbetalning av övriga lån 12 1 125 14 161
5000 Kalkylmässiga inkomster 958 59 8 639 448 11 294
5100 Avskrivningar och amorteringar 31 - 4 82 - 9 97
5121 Amortering på statskapital 31 - 4 82 - 9 97
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 926 63 8 557 457 11 197
5211 Statliga pensionsavgifter 926 63 8 557 457 11 197
6000 Bidrag m.m. från EU 31 - 10 9 257 480 11 272
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 19 11 7 428 - 145 8 515
6111 Gårdsstöd 15 7 6 538 321 6 431
6113 Övriga interventioner 5 4 87 4 130
6114 Exportbidrag 0 0 0
6115 Djurbidrag 0 0 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 0 0 - 58 - 23 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 861 - 447 1 950
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 9 - 45 162
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 - 22 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 9 - 23 162
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 0 531 237 1 407
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 - 47 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 0 531 284 1 407
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 578 256 979
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 578 256 979
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 0 156 112 22
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 0 156 112 22
6900 Övriga bidrag från EU 11 - 21 555 64 186
6911 Övriga bidrag från EU 11 - 21 555 64 186
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0 0 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 100 002
7100 Tillkommande skatter 10 149
7112 Tullmedel 6 469
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 34
7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 646
7200 Avräkningar - 110 151
7211 Intäkter som förs till fonder - 11 970
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 31 738
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 66 443
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 72 565 - 595 721 561 - 12 725
9100 Skatt på inkomst 4 229 - 201 68 940 - 11 223
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 982 - 1 131 - 74 459 - 787
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 14 699 683 134 511 - 12 295
9141 Kupongskatt 514 - 788 6 531 773
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 28 - 7 385 - 10
9131 Ofördelbara inkomstskatter 845 1 025 864 1 031
9144 Lotteriskatt 125 17 1 109 65
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 858 139 295 709 17 695
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 010 - 609 10 063 - 4 428
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 271 - 435 56 506 - 1 341
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 747 152 33 784 1 975
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 497 - 1 072 14 627 1 199
9253 Arbetsskadeavgift 288 - 126 2 783 - 920
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 707 106 32 813 1 951
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 442 2 106 139 006 18 898
9291 Särskild löneskatt 896 16 6 127 361
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 044 102 8 876 - 211
9341 Stämpelskatt 1 044 102 8 876 - 211
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 35 658 - 437 396 448 18 210
9411 Mervärdesskatt, netto 26 119 - 227 295 558 17 038
9424 Tobaksskatt 1 112 - 1 8 892 - 228
9425 Alkoholskatt 1 263 55 11 081 322
9428 Energiskatt 5 564 - 69 52 754 523
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 023 120
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 34 - 316 2 804 - 317
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 46 45 46 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 9 6 38 1
9436 Skatt på avfall 0 13 157 - 68
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 10 3 106 3
9438 Kemikalieskatt 112 112 201 201
9452 Skatt på annonser och reklam 7 - 3 139 - 20
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 11 0
9455 Lotteriavgifter 3 0 24 2
9458 Lokalradioavgifter 1 1 75 - 23
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9461 Fordonsskatt 313 - 146 10 069 - 184
9462 Vägavgifter 57 - 17 731 36
9463 Trängselskatt 54 - 10 2 029 145
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 246 3 2 161 26
9471 Tullmedel 641 95 4 684 374
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 54 24 334 66
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 12 - 5 198 107
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 3 978 224 - 43 937 - 1 153
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 303 204 - 46 864 - 1 331
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 2 927 178
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 2 680 - 418 - 5 797 - 36 097
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 1 684 - 430 - 15 885 - 36 253
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 338 50 3 481 215
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 658 - 38 6 607 - 59
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 74 - 4 1 323 54
9811 Skattetillägg 47 1 1 125 60
9821 Förseningsavgifter 28 - 4 199 - 7
Totala inkomster 74 791 - 300 761 106 - 15 221 979 734
SB = statens budget