Juli 2022 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget i juli

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 15,4 miljarder kronor. Det är 7,3 miljarder kronor högre jämfört med juli 2021. De totala inkomsterna blev 94,3 miljarder kronor, vilket är 3,3 miljarder kronor lägre än i juli föregående år. De totala utgifterna blev 10,7 miljarder kronor lägre och uppgick till 78,9 miljarder kronor i juli. Det beror bland annat på att Affärsverket svenska kraftnät ökade behållningen på sitt konto i Riksgäldskontoret med 6,1 miljarder kronor i juli, vilket minskar statens totala utgifter.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 147,8 miljarder kronor, vilket är 89,4 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Inkomsterna uppgår till 778,6 miljarder kronor, vilket är 65,5 miljarder kronor högre än för januari-juli 2021. Utgifterna uppgår till 630,8 miljarder kronor, vilket är 23,9 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juli 2022
Förändring jämfört
med juli 2021
Utfall
jan–juli 2022
Förändring jämfört
med jan–juli 2021
SB + ÄB
2022
Totala inkomster 94,3 - 3,3 778,6 65,5 1 189,5
Skatter 91,4 - 3,2 692,7 36,6 1 093,7
Övriga inkomster 2,9 - 0,1 85,9 28,9 95,8
Totala utgifter 78,9 - 10,7 630,8 - 23,9 1 211,5
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 88,7 0,8 697,1 - 11,1 1 259,1
Statsskuldsräntor m.m. 0,6 0,7 15,2 15,1 12,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 11,3 - 5,2 - 90,9 - 26,7 - 60,1
Kassamässig korrigering 0,8 - 6,9 9,4 - 1,2 0,4
Budgetsaldo 15,4 7,3 147,8 89,4 52,8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2022 fastställdes inför årets början till 1 634 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 61 miljarder kronor (3,6 procent) lägre än utgiftstaket för 2021.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 117,6 miljarder kronor i juli, vilket är 1,9 miljarder kronor (1,7 procent) högre jämfört med juli föregående år.

För perioden januari-juli uppgår de takbegränsade utgifterna till 898,3 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor (0,4 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juli 2022
Förändring jämfört
med juli 2021
Utfall
jan–juli 2022
Förändring jämfört
med jan–juli 2021
SB + ÄB
2022
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 88,7 0,8 697,1 - 11,1 1 259,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 28,8 1,1 201,3 7,9 346,2
Takbegränsade utgifter 117,6 1,9 898,3 - 3,2 1 605,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt