Juni 2022 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Underskott i statens budget i juni

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 30,5 miljarder kronor. Det är en skillnad på 3,5 miljarder kronor jämfört med samma månad 2021 då saldot visade ett underskott på 34,0 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 65,7 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än i juni 2021. De totala utgifterna blev 4,3 miljarder kronor lägre och uppgick till 96,2 miljarder kronor i juni.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 132,4 miljarder kronor, vilket är 82,1 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Inkomsterna uppgår till 684,3 miljarder kronor, vilket är 68,9 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna uppgår till 551,9 miljarder kronor, vilket är 13,2 miljarder kronor lägre än för januari-juni 2021.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juni 2022
Förändring jämfört
med juni 2021
Utfall
jan–juni 2022
Förändring jämfört
med jan–juni 2021
SB + ÄB
2022
Totala inkomster 65,7 - 0,8 684,3 68,9 1 189,5
Skatter 59,0 - 2,4 601,4 39,8 1 093,7
Övriga inkomster 6,7 1,6 83,0 29,0 95,8
Totala utgifter 96,2 - 4,3 551,9 - 13,2 1 211,5
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 99,1 - 5,1 608,3 - 11,9 1 259,1
Statsskuldsräntor m.m. 0,2 1,3 14,6 14,5 12,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 11,7 - 6,9 - 79,6 - 21,5 - 60,1
Kassamässig korrigering 8,6 6,4 8,6 5,7 0,4
Budgetsaldo - 30,5 3,5 132,4 82,1 52,8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2022 fastställdes inför årets början till 1 634 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 61 miljarder kronor (3,6 procent) lägre än utgiftstaket för 2021.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 128,0 miljarder kronor i juni, vilket är 4,0 miljarder kronor (3,0 procent) lägre jämfört med juni föregående år.

För perioden januari-juni uppgår de takbegränsade utgifterna till 780,7 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor (0,7 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juni 2022
Förändring jämfört
med juni 2021
Utfall
jan–juni 2022
Förändring jämfört
med jan–juni 2021
SB + ÄB
2022
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 99,1 - 5,1 608,3 - 11,9 1 259,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 28,8 1,1 172,4 6,8 346,2
Takbegränsade utgifter 128,0 - 4,0 780,7 - 5,1 1 605,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt