Maj 2022 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott på 69,2 miljarder kronor i maj

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 69,2 miljarder kronor. Det är 32,2 miljarder kronor högre än jämfört med samma månad 2021 då saldot visade ett överskott på 36,9 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 158,8 miljarder kronor, vilket är 19,2 miljarder kronor högre än i maj 2021. De totala utgifterna blev 13,1 miljarder kronor lägre och uppgick till 89,6 miljarder kronor i maj.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 162,9 miljarder kronor, vilket är 78,6 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Inkomsterna uppgår till 618,6 miljarder kronor, vilket är 69,7 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna uppgår till 455,7 miljarder kronor, vilket är 8,9 miljarder kronor lägre än för januari-maj 2021.

(SB+ÄB 2022 inkluderar alla extraändringsbudgetar beslutade till och med 7 april 2022)

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
maj 2022
Förändring jämfört
med maj 2021
Utfall
jan–maj 2022
Förändring jämfört
med jan–maj 2021
SB + ÄB
2022
Totala inkomster 158,8 19,2 618,6 69,7 1 189,5
Skatter 108,8 - 6,2 542,3 42,2 1 093,7
Övriga inkomster 50,0 25,4 76,3 27,4 95,8
Totala utgifter 89,6 - 13,1 455,7 - 8,9 1 170,3
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 90,8 - 11,0 509,2 - 6,8 1 217,9
Statsskuldsräntor m.m. 11,8 5,2 14,4 13,2 12,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 3,4 - 1,6 - 67,9 - 14,6 - 60,1
Kassamässig korrigering - 9,5 - 5,6 0,0 - 0,7 0,4
Budgetsaldo 69,2 32,2 162,9 78,6 52,8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2022 fastställdes inför årets början till 1 634 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 61 miljarder kronor (3,6 procent) lägre än utgiftstaket för 2021.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 119,5 miljarder kronor i maj, vilket är 9,9 miljarder kronor (7,6 procent) lägre jämfört med maj föregående år.

För perioden januari-maj uppgår de takbegränsade utgifterna till 652,8 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor (0,2 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
maj 2022
Förändring jämfört
med maj 2021
Utfall
jan–maj 2022
Förändring jämfört
med jan–maj 2021
SB + ÄB
2022
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 90,8 - 11,0 509,2 - 6,8 1 217,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 28,8 1,1 143,6 5,6 346,2
Takbegränsade utgifter 119,5 - 9,9 652,8 - 1,1 1 564,1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt