April 2022 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Underskott på 16,0 miljarder kronor i april

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 16,0 miljarder kronor. Det är en skillnad på 0,9 miljarder kronor jämfört med samma månad 2021 då saldot visade ett underskott på 16,9 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 81,6 miljarder kronor, vilket är 6,8 miljarder kronor högre än i april 2021. De totala utgifterna blev 5,9 miljarder kronor högre och uppgick till 97,6 miljarder kronor i april.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 93,7 miljarder kronor, vilket är 46,4 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period 2021. Inkomsterna uppgår till 459,9 miljarder kronor, vilket är 50,5 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna uppgår till 366,1 miljarder kronor, vilket är 4,1 miljarder kronor högre än för januari-april 2021.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
april 2022
Förändring jämfört
med april 2021
Utfall
jan–april 2022
Förändring jämfört
med jan–april 2021
SB + ÄB
2022
Totala inkomster 81,6 6,8 459,9 50,5 1 189,5
Skatter 75,3 6,0 433,5 48,4 1 093,7
Övriga inkomster 6,4 0,7 26,3 2,1 95,8
Totala utgifter 97,6 5,9 366,1 4,1 1 170,3
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 111,3 9,2 418,4 4,3 1 217,9
Statsskuldsräntor m.m. - 0,1 0,7 2,6 8,0 12,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 11,1 - 1,0 - 64,4 - 13,0 - 60,1
Kassamässig korrigering - 2,5 - 3,0 9,5 4,9 0,4
Budgetsaldo - 16,0 0,9 93,7 46,4 52,8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2022 fastställdes inför årets början till 1 634 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 61 miljarder kronor (3,6 procent) lägre än utgiftstaket för 2021.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 140,0 miljarder kronor i april, vilket är 10,3 miljarder kronor (7,9 procent) högre jämfört med april föregående år.

För perioden januari-april uppgår de takbegränsade utgifterna till 533,2 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor (1,7 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
april 2022
Förändring jämfört
med april 2021
Utfall
jan–april 2022
Förändring jämfört
med jan–april 2021
SB + ÄB
2022
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 111,3 9,2 418,4 4,3 1 217,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 28,7 1,1 114,8 4,5 346,2
Takbegränsade utgifter 140,0 10,3 533,2 8,7 1 564,1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt