Mars 2022 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott på 23,4 miljarder kronor i mars

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 23,4 miljarder kronor, vilket är 14,2 miljarder kronor högre än i mars 2021. De totala inkomsterna blev 110,9 miljarder kronor, vilket är 16,1 miljarder kronor högre än i mars 2021. De totala utgifterna uppgick till 87,4 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor högre jämfört med mars föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
mars 2022
Förändring jämfört
med mars 2021
Utfall
jan–mars 2022
Förändring jämfört
med jan–mars 2021
SB + ÄB
2022
Totala inkomster 110,9 16,1 378,2 43,7 1 189,5
Skatter 104,2 13,0 358,3 42,4 1 093,7
Övriga inkomster 6,6 3,1 20,0 1,3 95,8
Totala utgifter 87,4 1,9 268,5 - 1,8 1 170,3
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 120,0 9,9 307,2 - 4,9 1 217,9
Statsskuldsräntor m.m. 2,8 3,2 2,7 7,3 12,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 32,3 - 30,6 - 53,4 - 12,0 - 60,1
Kassamässig korrigering - 3,0 19,3 12,0 7,9 0,4
Budgetsaldo 23,4 14,2 109,7 45,5 52,8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2022 fastställdes inför årets början till 1 634 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 61 miljarder kronor (3,6 procent) lägre än utgiftstaket för 2021. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för mars uppgick till 148,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 11,1 miljarder kronor (8,0 procent) jämfört med mars föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
mars 2022
Förändring jämfört
med mars 2021
Utfall
jan–mars 2022
Förändring jämfört
med jan–mars 2021
SB + ÄB
2022
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 120,0 9,9 307,2 - 4,9 1 217,9
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 28,7 1,1 86,1 3,4 346,2
Takbegränsade utgifter 148,7 11,1 393,2 - 1,6 1 564,1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt