Februari 2022 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott på 85,5 miljarder kronor i februari

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 85,5 miljarder kronor, vilket är 38,2 miljarder kronor högre än i februari 2021. De totala inkomsterna blev 161,1 miljarder kronor, vilket är 29,0 miljarder kronor högre än i februari 2021. De totala utgifterna uppgick till 75,6 miljarder kronor, vilket är 9,1 miljarder kronor lägre jämfört med februari föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
feb 2022
Förändring jämfört
med feb 2021
Utfall
jan–feb 2022
Förändring jämfört
med jan–feb 2021
SB + ÄB
2022
Totala inkomster 161,1 29,0 267,4 27,6 1 189,5
Skatter 151,0 30,1 254,0 29,4 1 093,7
Övriga inkomster 10,1 - 1,1 13,4 - 1,8 95,8
Totala utgifter 75,6 - 9,1 181,1 - 3,6 1 167,4
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 92,0 - 11,3 187,2 - 14,8 1 215,0
Statsskuldsräntor m.m. - 0,2 1,9 0,0 4,1 12,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 25,9 9,7 - 21,0 18,5 - 60,1
Kassamässig korrigering 9,6 - 9,4 15,0 - 11,4 0,4
Budgetsaldo 85,5 38,2 86,3 31,2 52,8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2022 fastställdes inför årets början till 1 634 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 61 miljarder kronor (3,6 procent) lägre än utgiftstaket för 2021. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för februari uppgick till 120,7 miljarder kronor. Det är en minskning med 10,2 miljarder kronor (7,8 procent) jämfört med februari föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
feb 2022
Förändring jämfört
med feb 2021
Utfall
jan–feb 2022
Förändring jämfört
med jan–feb 2021
SB + ÄB
2022
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 92,0 - 11,3 187,2 - 14,8 1 215,0
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 28,7 1,1 57,4 2,2 346,2
Takbegränsade utgifter 120,7 - 10,2 244,6 - 12,6 1 561,1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt