Januari 2022 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott på 0,8 miljarder kronor i januari

Saldot i statens budget för januari blev ett överskott på 0,8 miljarder kronor, vilket är 6,9 miljarder kronor lägre än i januari 2021. De totala inkomsterna blev 106,3 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor lägre än i januari 2021. De totala utgifterna uppgick till 105,5 miljarder kronor, vilket är 5,5 miljarder kronor högre jämfört med januari föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
jan 2022
Förändring jämfört
med jan 2021
Utfall
jan–jan 2022
Förändring jämfört
med jan–jan 2021
SB + ÄB
2022
Totala inkomster 106,3 - 1,4 106,3 - 1,4 1 189,5
Skatter 103,0 - 0,7 103,0 - 0,7 1 093,7
Övriga inkomster 3,3 - 0,7 3,3 - 0,7 95,8
Totala utgifter 105,5 5,5 105,5 5,5 1 155,9
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 95,2 - 3,5 95,2 - 3,5 1 203,6
Statsskuldsräntor m.m. 0,1 2,2 0,1 2,2 12,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning 4,9 8,8 4,9 8,8 - 60,1
Kassamässig korrigering 5,3 - 2,0 5,3 - 2,0 0,4
Budgetsaldo 0,8 - 6,9 0,8 - 6,9 52,8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2022 fastställdes inför årets början till 1 634 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 61 miljarder kronor (3,6 procent) lägre än utgiftstaket 2021. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för januari uppgick till 123,8 miljarder kronor. Det är en minskning med 2,4 miljarder kronor (1,9 procent) jämfört med januari föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
jan 2022
Förändring jämfört
med jan 2021
Utfall
jan–jan 2022
Förändring jämfört
med jan–jan 2021
SB + ÄB
2022
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 95,2 - 3,5 95,2 - 3,5 1 203,6
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 28,7 1,1 28,7 1,1 346,2
Takbegränsade utgifter 123,8 - 2,4 123,8 - 2,4 1 549,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt