September 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 11,5 miljarder kronor, vilket är 24,5 miljarder kronor högre jämfört med samma månad 2020. De totala inkomsterna blev 85,2 miljarder kronor, vilket är 6,8 miljarder kronor högre än i september 2020. De totala utgifterna blev 17,7 miljarder kronor lägre och uppgick till 73,8 miljarder kronor i september. Riksbanken återbetalade 17,1 miljarder kronor i september, vilket minskade utgifterna med samma belopp.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 113,3 miljarder kronor. Saldot för motsvarande period 2020 var ett underskott på 99,1 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 212,5 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 915,7 miljarder kronor, vilket är 164,5 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna uppgår till 802,4 miljarder kronor, vilket är 47,9 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år. Riksbanken har återbetalat totalt 41,2 miljarder kronor fram till september 2021, vilket förbättrar saldot med samma belopp.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
sep 2021
Förändring jämfört
med sep 2020
Utfall
jan–sep 2021
Förändring jämfört
med jan–sep 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 85,2 6,8 915,7 164,5 1 106,0
Skatter 82,1 8,1 852,0 163,2 1 013,3
Övriga inkomster 3,1 - 1,3 63,7 1,3 92,7
Totala utgifter 73,8 - 17,7 802,4 - 47,9 1 313,1
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 95,6 3,0 886,5 43,9 1 297,8
Statsskuldsräntor m.m. - 1,7 - 0,3 - 2,3 - 5,4 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 22,4 - 22,0 - 96,5 - 84,8 14,9
Kassamässig korrigering 2,2 1,5 14,6 - 1,7 0,3
Budgetsaldo 11,5 24,5 113,3 212,5 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 123,4 miljarder kronor i september. Det är 3,5 miljarder kronor (2,9 procent) högre jämfört med september föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 1 135,5 miljarder kronor, vilket är 47,8 miljarder kronor (4,4 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
sep 2021
Förändring jämfört
med sep 2020
Utfall
jan–sep 2021
Förändring jämfört
med jan–sep 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 95,6 3,0 886,5 43,9 1 297,8
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,8 0,5 249,0 3,9 336,4
Takbegränsade utgifter 123,4 3,5 1 135,5 47,8 1 634,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt