Augusti 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 43,4 miljarder kronor, vilket är 23,6 miljarder kronor högre jämfört med samma månad 2020. De totala inkomsterna blev 117,3 miljarder kronor, vilket är 24,0 miljarder kronor högre än i augusti 2020. De totala utgifterna blev 0,3 miljarder kronor högre och uppgick till 73,9 miljarder kronor i augusti.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 101,9 miljarder kronor. Saldot för motsvarande period 2020 var ett underskott på 86,1 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 187,9 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 830,4 miljarder kronor, vilket är 157,7 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna uppgår till 728,6 miljarder kronor, vilket är 30,2 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
aug 2021
Förändring jämfört
med aug 2020
Utfall
jan–aug 2021
Förändring jämfört
med jan–aug 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 117,3 24,0 830,4 157,7 1 106,0
Skatter 113,8 24,3 769,9 155,1 1 013,3
Övriga inkomster 3,6 - 0,3 60,6 2,6 92,7
Totala utgifter 73,9 0,3 728,6 - 30,2 1 313,1
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 82,8 3,7 790,9 40,9 1 297,8
Statsskuldsräntor m.m. - 0,7 0,8 - 0,6 - 5,1 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 9,9 - 2,4 - 74,1 - 62,8 14,9
Kassamässig korrigering 1,8 - 1,8 12,4 - 3,2 0,3
Budgetsaldo 43,4 23,6 101,9 187,9 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 110,5 miljarder kronor i augusti. Det är 4,2 miljarder kronor (3,9 procent) högre jämfört med augusti föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 1 012,1 miljarder kronor, vilket är 44,3 miljarder kronor (4,6 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
aug 2021
Förändring jämfört
med aug 2020
Utfall
jan–aug 2021
Förändring jämfört
med jan–aug 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 82,8 3,7 790,9 40,9 1 297,8
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,8 0,5 221,1 3,4 336,4
Takbegränsade utgifter 110,5 4,2 1 012,1 44,3 1 634,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt