Juli 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 8,1 miljarder kronor, vilket är 42,6 miljarder kronor högre jämfört med samma månad 2020. De totala inkomsterna blev 97,6 miljarder kronor, vilket är 27,6 miljarder kronor högre än i juli 2020. De totala utgifterna blev 14,9 miljarder kronor lägre och uppgick till 89,5 miljarder kronor i juli.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 58,4 miljarder kronor. Saldot för motsvarande period 2020 var ett underskott på 105,9 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 164,3 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 713,1 miljarder kronor, vilket är 133,8 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna uppgår till 654,7 miljarder kronor, vilket är 30,5 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juli 2021
Förändring jämfört
med juli 2020
Utfall
jan–juli 2021
Förändring jämfört
med jan–juli 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 97,6 27,6 713,1 133,8 1 106,0
Skatter 94,6 27,5 656,1 130,8 1 013,3
Övriga inkomster 3,1 0,1 57,0 3,0 92,7
Totala utgifter 89,5 - 14,9 654,7 - 30,5 1 313,1
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 87,9 - 19,0 708,1 37,3 1 297,8
Statsskuldsräntor m.m. - 0,1 1,6 0,1 - 5,9 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 6,1 - 1,2 - 64,2 - 60,5 14,9
Kassamässig korrigering 7,8 3,6 10,6 - 1,4 0,3
Budgetsaldo 8,1 42,6 58,4 164,3 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 115,7 miljarder kronor i juli. Det är 18,5 miljarder kronor (13,8 procent) lägre jämfört med juli föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 901,5 miljarder kronor, vilket är 40,2 miljarder kronor (4,7 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juli 2021
Förändring jämfört
med juli 2020
Utfall
jan–juli 2021
Förändring jämfört
med jan–juli 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 87,9 - 19,0 708,1 37,3 1 297,8
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,7 0,5 193,4 2,9 336,4
Takbegränsade utgifter 115,7 - 18,5 901,5 40,2 1 634,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt