Maj 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget för maj

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,9 miljarder kronor, vilket är 26,8 miljarder kronor högre jämfört med samma månad 2020. De totala inkomsterna blev 139,6 miljarder kronor, vilket är 37,5 miljarder kronor högre än i maj 2020. De totala utgifterna blev 10,7 miljarder kronor högre och uppgick till 102,7 miljarder kronor i maj.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 84,3 miljarder kronor. Saldot för motsvarande period 2020 var ett underskott på 14,9 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 99,2 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 549,0 miljarder kronor, vilket är 82,8 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna uppgår till 464,6 miljarder kronor, vilket är 16,4 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
maj 2021
Förändring jämfört
med maj 2020
Utfall
jan–maj 2021
Förändring jämfört
med jan–maj 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 139,6 37,5 549,0 82,8 1 106,0
Skatter 115,0 33,8 500,1 81,7 1 013,3
Övriga inkomster 24,6 3,7 48,9 1,2 92,7
Totala utgifter 102,7 10,7 464,6 - 16,4 1 297,9
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 101,8 11,1 516,0 55,1 1 282,7
Statsskuldsräntor m.m. 6,6 0,8 1,3 - 9,1 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 1,8 0,5 - 53,2 - 55,7 14,9
Kassamässig korrigering - 4,0 - 1,7 0,6 - 6,6 0,3
Budgetsaldo 36,9 26,8 84,3 99,2 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 129,4 miljarder kronor i maj. Det är 11,6 miljarder kronor (9,8 procent) högre jämfört med maj föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 653,9 miljarder kronor, vilket är 57,1 miljarder kronor (9,6 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
maj 2021
Förändring jämfört
med maj 2020
Utfall
jan–maj 2021
Förändring jämfört
med jan–maj 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 101,8 11,1 516,0 55,1 1 282,7
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,6 0,4 138,0 2,0 336,4
Takbegränsade utgifter 129,4 11,6 653,9 57,1 1 619,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt