April 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 16,9 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 22,0 miljarder kronor jämfört med samma månad 2020 då saldot visade ett underskott på 38,8 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 74,9 miljarder kronor, vilket är 25,6 miljarder kronor högre än i april 2020. De totala utgifterna blev 3,6 miljarder kronor högre och uppgick till 91,7 miljarder kronor i april.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på knappt 47,4 miljarder kronor. Saldot för motsvarande period 2020 var ett underskott på drygt 25,1 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 72,4 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 409,4 miljarder kronor, vilket är 45,4 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna uppgår till 362,0 miljarder kronor, vilket är 27,0 miljarder kronor lägre än januari-april föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
april 2021
Förändring jämfört
med april 2020
Utfall
jan–april 2021
Förändring jämfört
med jan–april 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 74,9 25,6 409,4 45,4 1 106,0
Skatter 69,2 28,3 385,1 47,9 1 013,3
Övriga inkomster 5,6 - 2,7 24,3 - 2,5 92,7
Totala utgifter 91,7 3,6 362,0 - 27,0 1 278,4
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 102,1 - 4,3 414,2 43,9 1 263,1
Statsskuldsräntor m.m. - 0,8 - 0,9 - 5,4 - 9,8 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 10,1 9,3 - 51,4 - 56,3 14,9
Kassamässig korrigering 0,5 - 0,4 4,6 - 4,9 0,3
Budgetsaldo - 16,9 22,0 47,4 72,4 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 129,7 miljarder kronor i april. Det är 3,9 miljarder kronor (3,0 procent) lägre jämfört med april föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 524,5 miljarder kronor, vilket är 45,5 miljarder kronor (9,5 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
april 2021
Förändring jämfört
med april 2020
Utfall
jan–april 2021
Förändring jämfört
med jan–april 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 102,1 - 4,3 414,2 43,9 1 263,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,6 0,4 110,3 1,6 336,4
Takbegränsade utgifter 129,7 - 3,9 524,5 45,5 1 599,5
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt