Februari 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget för februari

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 47,3 miljarder kronor, vilket är 11,5 miljarder kronor lägre jämfört med februari 2020. De totala inkomsterna blev 132,1 miljarder kronor vilket är 12,1 miljarder kronor lägre än i februari föregående år. De totala utgifterna blev 84,7 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre jämfört med februari 2020.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
feb 2021
Förändring jämfört
med feb 2020
Utfall
jan–feb 2021
Förändring jämfört
med jan–feb 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 132,1 - 12,1 239,8 7,4 1 106,0
Skatter 120,9 - 11,3 224,6 7,4 1 013,3
Övriga inkomster 11,1 - 0,8 15,2 0,0 92,7
Totala utgifter 84,7 - 0,5 184,7 8,2 1 250,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 103,4 19,6 202,0 29,1 1 235,5
Statsskuldsräntor m.m. - 2,0 - 3,5 - 4,1 - 4,6 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 35,6 - 30,1 - 39,6 - 35,4 14,9
Kassamässig korrigering 19,0 13,5 26,4 19,1 0,3
Budgetsaldo 47,3 - 11,5 55,1 - 0,8 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för februari uppgick till 130,9 miljarder kronor. Det är 20,0 miljarder kronor (18,0 procent) högre än i februari 2020.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
feb 2021
Förändring jämfört
med feb 2020
Utfall
jan–feb 2021
Förändring jämfört
med jan–feb 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 103,4 19,6 202,0 29,1 1 235,5
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,6 0,4 55,2 0,8 336,4
Takbegränsade utgifter 130,9 20,0 257,2 30,0 1 571,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt