December 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Underskott i statens budget för december

Saldot i statens budget för december blev ett underskott på 76,3 miljarder kronor, vilket är 49,6 miljarder kronor lägre jämfört med samma månad 2020 då underskottet var 125,9 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 77,6 miljarder kronor, vilket är 15,9 miljarder kronor högre än i december 2020. De totala utgifterna blev 33,6 miljarder kronor lägre och uppgick till 153,9 miljarder kronor i december. Det preliminära saldot i statens budget för 2021 visar ett överskott på 77,8 miljarder kronor. Saldot för 2020 var ett underskott på 220,6 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 298,4 miljarder kronor.

Preliminärt uppgår inkomsterna till 1 190,9 miljarder kronor, vilket är 192,4 miljarder kronor högre än föregående år. De preliminära utgifterna uppgår till 1 113,1 miljarder kronor, vilket är 106,0 miljarder kronor lägre än föregående år. Det beror framför allt på förändringar i utlåningen till Riksbanken som har minskat utgifterna med 56,9 miljarder kronor under 2021. År 2020 ökade i stället utlåningen till Riksbanken med 6,1 miljarder kronor. En skillnad om 63,0 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
dec 2021
Förändring jämfört
med dec 2020
Utfall
jan–dec 2021
Förändring jämfört
med jan–dec 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 77,6 15,9 1 190,9 192,4 1 106,0
Skatter 73,2 17,4 1 114,5 194,0 1 013,3
Övriga inkomster 4,4 - 1,5 76,4 - 1,7 92,7
Totala utgifter 153,9 - 33,6 1 113,1 - 106,0 1 335,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 126,2 - 7,6 1 213,0 41,6 1 320,4
Statsskuldsräntor m.m. 1,1 0,7 - 1,3 - 20,9 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning 31,9 - 14,1 - 97,0 - 118,2 14,9
Kassamässig korrigering - 5,3 - 12,6 - 1,7 - 8,5 0,3
Budgetsaldo - 76,3 49,6 77,8 298,4 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 156,3 miljarder kronor i december. Det är 7,2 miljarder kronor (4,4 procent) lägre jämfört med december föregående år.

Preliminärt uppgår de takbegränsade utgifterna för 2021 till 1 547,7 miljarder kronor, vilket är 46,9 miljarder kronor (3,1 procent) högre än föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
dec 2021
Förändring jämfört
med dec 2020
Utfall
jan–dec 2021
Förändring jämfört
med jan–dec 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 126,2 - 7,6 1 213,0 41,6 1 320,4
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 30,0 0,4 334,7 5,3 336,4
Takbegränsade utgifter 156,3 - 7,2 1 547,7 46,9 1 656,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt