November 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget för november

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 37,5 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor lägre jämfört med samma månad 2020. De totala inkomsterna blev 121,6 miljarder kronor, vilket är 13,7 miljarder kronor högre än i november 2020. De totala utgifterna blev 16,5 miljarder kronor högre och uppgick till 84,1 miljarder kronor i november. Det beror huvudsakligen på förändringar i utlåningen till Riksbanken.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 154,1 miljarder kronor. Saldot för motsvarande period 2020 var ett underskott på 94,7 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 248,9 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 1 113,3 miljarder kronor, vilket är 176,5 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna uppgår till 959,1 miljarder kronor, vilket är 72,4 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år. Det beror framför allt på förändringar i utlåningen till Riksbanken som har minskat utgifterna med 56,9 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
nov 2021
Förändring jämfört
med nov 2020
Utfall
jan–nov 2021
Förändring jämfört
med jan–nov 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 121,6 13,7 1 113,3 176,5 1 106,0
Skatter 116,2 13,8 1 041,3 176,6 1 013,3
Övriga inkomster 5,4 - 0,1 72,0 - 0,2 92,7
Totala utgifter 84,1 16,5 959,1 - 72,4 1 335,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 97,4 1,2 1 086,8 49,2 1 320,4
Statsskuldsräntor m.m. 1,3 - 15,9 - 2,4 - 21,6 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 9,5 20,6 - 128,9 - 104,1 14,9
Kassamässig korrigering - 5,1 10,7 3,6 4,1 0,3
Budgetsaldo 37,5 - 2,8 154,1 248,9 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 125,3 miljarder kronor i november. Det är 1,7 miljarder kronor (1,3 procent) högre jämfört med november föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 1 391,5 miljarder kronor, vilket är 54,1 miljarder kronor (4,0 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
nov 2021
Förändring jämfört
med nov 2020
Utfall
jan–nov 2021
Förändring jämfört
med jan–nov 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 97,4 1,2 1 086,8 49,2 1 320,4
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,8 0,5 304,6 4,9 336,4
Takbegränsade utgifter 125,3 1,7 1 391,5 54,1 1 656,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt