Oktober 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott i statens budget för oktober

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 3,3 miljarder kronor, vilket är 39,2 miljarder kronor högre jämfört med samma månad 2020. De totala inkomsterna blev 76,0 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor lägre än i oktober 2020. De totala utgifterna blev 41,0 miljarder kronor lägre och uppgick till 72,7 miljarder kronor i oktober. Det beror huvudsakligen på förändringar i utlåningen till Riksbanken.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett överskott på 116,6 miljarder kronor. Saldot för motsvarande period 2020 var ett underskott på 135,1 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 251,7 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 991,6 miljarder kronor, vilket är 162,8 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna uppgår till 875,0 miljarder kronor, vilket är 88,9 miljarder kronor lägre än för samma period föregående år. Det beror framför allt på förändringar i utlåningen till Riksbanken som har minskat utgifterna med 83,5 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
okt 2021
Förändring jämfört
med okt 2020
Utfall
jan–okt 2021
Förändring jämfört
med jan–okt 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 76,0 - 1,7 991,6 162,8 1 106,0
Skatter 73,0 - 0,3 925,1 162,9 1 013,3
Övriga inkomster 2,9 - 1,4 66,6 - 0,1 92,7
Totala utgifter 72,7 - 41,0 875,0 - 88,9 1 335,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 102,9 4,1 989,4 48,0 1 320,4
Statsskuldsräntor m.m. - 1,5 - 0,3 - 3,7 - 5,7 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 22,9 - 39,9 - 119,4 - 124,7 14,9
Kassamässig korrigering - 5,9 - 4,9 8,7 - 6,6 0,3
Budgetsaldo 3,3 39,2 116,6 251,7 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev 130,7 miljarder kronor i oktober. Det är 4,6 miljarder kronor (3,7 procent) högre jämfört med oktober föregående år.

Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 1 266,2 miljarder kronor, vilket är 52,4 miljarder kronor (4,3 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
okt 2021
Förändring jämfört
med okt 2020
Utfall
jan–okt 2021
Förändring jämfört
med jan–okt 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 102,9 4,1 989,4 48,0 1 320,4
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,8 0,5 276,8 4,4 336,4
Takbegränsade utgifter 130,7 4,6 1 266,2 52,4 1 656,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt