Januari 2021 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Överskott på 7,7 miljarder kronor i januari

Saldot i statens budget för januari blev ett överskott på 7,7 miljarder kronor. Det är en skillnad på 10,7 miljarder kronor jämfört med januari 2020 då det var ett underskott på 3,0 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 107,7 miljarder kronor, vilket är 19,4 miljarder kronor högre än i januari 2020. De totala utgifterna uppgick till 100,0 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor högre jämfört med januari föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
jan 2021
Förändring jämfört
med jan 2020
Utfall
jan–jan 2021
Förändring jämfört
med jan–jan 2020
SB + ÄB
2021
Totala inkomster 107,7 19,4 107,7 19,4 1 106,0
Skatter 103,7 18,6 103,7 18,6 1 013,3
Övriga inkomster 4,0 0,8 4,0 0,8 92,7
Totala utgifter 100,0 8,7 100,0 8,7 1 222,6
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 98,7 9,5 98,7 9,5 1 207,4
Statsskuldsräntor m.m. - 2,1 - 1,1 - 2,1 - 1,1 0,2
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4,0 - 5,3 - 4,0 - 5,3 14,9
Kassamässig korrigering 7,4 5,6 7,4 5,6 0,3
Budgetsaldo 7,7 10,7 7,7 10,7 - 67,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2021 fastställdes till 1 695 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket är 48 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än utgiftstaket 2020.

Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för januari uppgick till 126,3 miljarder kronor. Det är 10,0 miljarder kronor (8,6 procent) högre än i januari 2020.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
jan 2021
Förändring jämfört
med jan 2020
Utfall
jan–jan 2021
Förändring jämfört
med jan–jan 2020
SB + ÄB
2021
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 98,7 9,5 98,7 9,5 1 207,4
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,6 0,4 27,6 0,4 336,4
Takbegränsade utgifter 126,3 10,0 126,3 10,0 1 543,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt