September 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för september blev ett underskott på 13,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 9,4 miljarder kronor jämfört med september 2019 då saldot var ett underskott på 3,6 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 78,5 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor högre än i september 2019. De totala utgifterna i september uppgick till 91,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 12,1 miljarder kronor jämfört med september föregående år.

Fram till och med det tredje kvartalet visar saldot i statens budget ett underskott på 99,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 252,4 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot var ett överskott på 153,2 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår hittills i år till 751,2 miljarder kronor, vilket är 71,1 miljarder kronor (8,6 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019. Utgifterna för perioden januari-september uppgår till 850,3 miljarder kronor, vilket är 181,3 miljarder kronor (27,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
sep 2020
Förändring jämfört
med sep 2019
Utfall
jan–sep 2020
Förändring jämfört
med jan–sep 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 78,5 2,6 751,2 - 71,1 1 116,1
Skatter 74,1 0,9 688,8 - 80,8 1 039,6
Övriga inkomster 4,4 1,8 62,4 9,7 76,5
Totala utgifter 91,5 12,1 850,3 181,3 1 342,0
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 92,6 15,7 842,6 121,2 1 298,4
Statsskuldsräntor m.m. - 1,4 - 2,0 3,1 - 10,5 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 0,4 - 0,9 - 11,7 63,3 13,8
Kassamässig korrigering 0,7 - 0,6 16,3 7,3 0,3
Budgetsaldo - 13,1 - 9,4 - 99,1 - 252,4 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes inför årets början till 1 392 miljarder kronor. Den pågående coronapandemin innebär att åtgärder behöver vidtas för att hantera virusutbrottets följdverkningar på samhällsekonomin. Riksdagen har därför beslutat att höja utgiftstaket för 2020 med 350 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket uppgår därmed till 1 742 miljarder kronor, vilket är 391 miljarder kronor (28,9 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för september uppgick till 120,0 miljarder kronor. Det är en ökning med 16,6 miljarder kronor (16,1 procent) jämfört med september föregående år.

För perioden januari-september uppgår de takbegränsade utgifterna till 1 087,7 miljarder kronor, vilket är 130,2 miljarder kronor (13,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
sep 2020
Förändring jämfört
med sep 2019
Utfall
jan–sep 2020
Förändring jämfört
med jan–sep 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 92,6 15,7 842,6 121,2 1 298,4
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,3 0,9 245,1 9,0 326,0
Takbegränsade utgifter 120,0 16,6 1 087,7 130,2 1 624,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt