Augusti 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 19,8 miljarder kronor. Det är 10,3 miljarder kronor lägre än augusti 2019 då budgetsaldot var 30,1 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 93,4 miljarder kronor, vilket är 5,0 miljarder kronor lägre än i augusti 2019. De totala utgifterna i augusti uppgick till 73,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 5,3 miljarder kronor jämfört med augusti föregående år.

För perioden januari-augusti visar saldot i statens budget ett underskott på 86,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 242,9 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot var ett överskott på 156,9 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår hittills i år till 672,7 miljarder kronor, vilket är 73,7 miljarder kronor (9,9 procent) lägre jämfört med de första åtta månaderna 2019. Utgifterna för perioden januari-augusti uppgår till 758,8 miljarder kronor, vilket är 169,2 miljarder kronor (28,7 procent) högre än motsvarande period 2019.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
aug 2020
Förändring jämfört
med aug 2019
Utfall
jan–aug 2020
Förändring jämfört
med jan–aug 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 93,4 - 5,0 672,7 - 73,7 1 116,1
Skatter 89,5 - 6,0 614,8 - 81,6 1 039,6
Övriga inkomster 3,9 1,0 57,9 7,9 76,5
Totala utgifter 73,6 5,3 758,8 169,2 1 342,0
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,1 3,2 750,0 105,5 1 298,4
Statsskuldsräntor m.m. - 1,5 - 1,5 4,5 - 8,5 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 7,6 0,7 - 11,3 64,3 13,8
Kassamässig korrigering 3,6 2,9 15,6 8,0 0,3
Budgetsaldo 19,8 - 10,3 - 86,1 - 242,9 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes inför årets början till 1 392 miljarder kronor. Den pågående coronapandemin innebär att åtgärder behöver vidtas för att hantera virusutbrottets följdverkningar på samhällsekonomin. Riksdagen har därför beslutat att höja utgiftstaket för 2020 med 350 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket uppgår därmed till 1 742 miljarder kronor, vilket är 391 miljarder kronor (28,9 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för augusti uppgick till 106,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 4,1 miljarder kronor (4,0 procent) jämfört med augusti föregående år.

För perioden januari-augusti uppgår de takbegränsade utgifterna till 967,7 miljarder kronor, vilket är 113,6 miljarder kronor (13,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
aug 2020
Förändring jämfört
med aug 2019
Utfall
jan–aug 2020
Förändring jämfört
med jan–aug 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79,1 3,2 750,0 105,5 1 298,4
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,3 0,9 217,8 8,0 326,0
Takbegränsade utgifter 106,4 4,1 967,7 113,6 1 624,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt