Juli 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för juli blev ett underskott på 34,4 miljarder kronor. Det är en skillnad på 62,7 miljarder kronor jämfört med juli 2019 som visade ett överskott 28,2 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 70,0 miljarder kronor, vilket är 14,1 miljarder kronor lägre än i juli 2019. De totala utgifterna i juli uppgick till 104,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 48,6 miljarder kronor jämfört med juli föregående år.

För de första sju månaderna visar saldot i statens budget ett underskott på 105,9 miljarder kronor. Det är en skillnad på 232,7 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot var ett överskott på 126,8 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår hittills i år till 579,3 miljarder kronor, vilket är 68,7 miljarder kronor (10,6 procent) lägre jämfört med de första sju månaderna 2019. Utgifterna för perioden januari-juli uppgår till 685,2 miljarder kronor, vilket är 163,9 miljarder kronor (31,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juli 2020
Förändring jämfört
med juli 2019
Utfall
jan–juli 2020
Förändring jämfört
med jan–juli 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 70,0 - 14,1 579,3 - 68,7 1 116,1
Skatter 67,1 - 14,1 525,3 - 75,7 1 039,6
Övriga inkomster 3,0 0,0 54,0 7,0 76,5
Totala utgifter 104,4 48,6 685,2 163,9 1 324,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 106,9 28,8 670,9 102,4 1 281,1
Statsskuldsräntor m.m. - 1,7 - 2,7 6,0 - 7,0 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 4,9 21,5 - 3,7 63,5 13,8
Kassamässig korrigering 4,1 0,9 12,0 5,1 0,3
Budgetsaldo - 34,4 - 62,7 - 105,9 - 232,7 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes inför årets början till 1 392 miljarder kronor. Den pågående coronapandemin innebär att åtgärder behöver vidtas för att hantera virusutbrottets följdverkningar på samhällsekonomin. Riksdagen har därför beslutat att höja utgiftstaket för 2020 med 350 miljarder kronor. Det beslutade utgiftstaket uppgår därmed till 1 742 miljarder kronor, vilket är 391 miljarder kronor (28,9 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för juli uppgick till 134,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 29,8 miljarder kronor (28,5 procent) jämfört med juli föregående år.

För perioden januari-juli uppgår de takbegränsade utgifterna till 861,4 miljarder kronor, vilket är 109,5 miljarder kronor (14,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juli 2020
Förändring jämfört
med juli 2019
Utfall
jan–juli 2020
Förändring jämfört
med jan–juli 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 106,9 28,8 670,9 102,4 1 281,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,3 0,9 190,5 7,1 326,0
Takbegränsade utgifter 134,2 29,8 861,4 109,5 1 607,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt