Juni 2020 Månadsutfall för statens budget

Saldo i statens budget

Miljoner kr

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 56,5 miljarder kronor. Det är en skillnad på 31,7 miljarder kronor jämfört med juni 2019 då underskottet var 24,8 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 43,2 miljarder kronor, vilket är 17,4 miljarder kronor lägre än i juni 2019. De totala utgifterna i juni uppgick till 99,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 14,3 miljarder kronor jämfört med juni föregående år.

För det första halvåret visar saldot i statens budget ett underskott på 71,4 miljarder kronor. Det är en skillnad på 170,0 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot var ett överskott på 98,6 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår hittills i år till 509,3 miljarder kronor vilket är 54,6 miljarder kronor (9,7 procent) lägre jämfört med det första halvåret 2019. Utgifterna under årets första sex månader uppgår till 580,8 miljarder kronor, vilket är 115,4 miljarder kronor (24,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall
juni 2020
Förändring jämfört
med juni 2019
Utfall
jan–juni 2020
Förändring jämfört
med jan–juni 2019
SB + ÄB
2020
Totala inkomster 43,2 - 17,4 509,3 - 54,6 1 116,1
Skatter 39,8 - 17,5 458,2 - 61,6 1 039,6
Övriga inkomster 3,4 0,1 51,1 7,0 76,5
Totala utgifter 99,7 14,3 580,8 115,4 1 324,8
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 103,1 19,9 564,0 73,5 1 281,1
Statsskuldsräntor m.m. - 2,6 - 0,7 7,7 - 4,4 29,7
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 1,3 - 0,5 1,2 42,0 13,8
Kassamässig korrigering 0,6 - 4,4 7,9 4,2 0,3
Budgetsaldo - 56,5 - 31,7 - 71,4 - 170,0 46,9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Utgiftstaket för 2020 fastställdes inför årets början till 1 392 miljarder kronor. Det pågående utbrottet av coronaviruset innebär att åtgärder kan behöva vidtas för att hantera virusutbrottets följdverkningar på samhällsekonomin. Riksdagen har därför beslutat att höja utgiftstaket för 2020 med 350 miljarder kronor kronor i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2020. Det beslutade utgiftstaket uppgår därmed till 1 742 miljarder kronor, vilket är 391 miljarder kronor (28,9 procent) högre än utgiftstaket 2019. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utgiftstaket omfattar också Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna för juni uppgick till 130,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 20,8 miljarder kronor (19,0 procent) jämfört med juni föregående år.

För det första halvåret uppgår de takbegränsade utgifterna till 727,2 miljarder kronor, vilket är 79,7 miljarder kronor (12,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall
juni 2020
Förändring jämfört
med juni 2019
Utfall
jan–juni 2020
Förändring jämfört
med jan–juni 2019
SB + ÄB
2020
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 103,1 19,9 564,0 73,5 1 281,1
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,2 1,0 163,2 6,2 326,0
Takbegränsade utgifter 130,3 20,8 727,2 79,7 1 607,2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt